دانشکده پرستاری و مامائی
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۱ آذر
br ENGLISH
معرفي كتابخانه

كتابخانه

 

تاريخچه

اين دانشكده در سال 1367 با تاسيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران شروع به فعاليت كرد، منابع اطلاعاتي موجود شامل كتب فارسي و لاتين، كتب مرجع، نشريات فارسي و لاتين و CD مي باشد.

سيستم قفسه بندي كتاب باز (دسترس آزاد مراجعه كننده) است و كتابها بر اساس رده بنديNational Library Medicine)  NLM) طبقه بندي شدند.

از سال 1383 سيستم ماشيني فهرست نويسي با تهيه برنامه پيام مشرق آغاز گرديد.

پايگاه عرضه اطلاعات كتابخانه از سال 1382 به صورت Online آغاز به كار كرد كه در حال حاضر جستجوي اطلاعات از طريق موتورهاي جستجوي متداول اطلاعات و همچنين توليد كنندگان اطلاعات در سطح جهاني مانند Elsevier، Ovid، Science direct به شكل وسيعي در حال بهره برداري است .

فضاي اين كتابخانه به مساحت 200 متر مربع مي باشد كه داراي مخزن كتاب و سالن مطالعه خواهران و آقايان مي باشد.

 
 

(اطلاعات آماري منابع)

عنوان

تعداد

كتب فارسي

2575

كتب لاتين

669

پايان نامه ها

87

مجلات فارسي

60عنوان

مجلات لاتين

7عنوان

 

(اطلاعات آماري اعضاء)

 

اعضاء

تعداد

هيئت علمي

28نفر

كاركنان

67نفر

دانشجويان

583نفر

 

 
 
 

نام و

 نام خانوادگي

و
پست الكترونيك

 

سمت
و
شماره تماس

 

تحصيلات

 

امور محوله

 

 

عادله اسدي
adans47@yahoo.com


 مسئول كتابخانه
 
011-33795598

 

كارشناس ارشد علوم كتابداري و اطلاع رساني

 

مديريت كتابخانه، فهرست نويسي كتب فارسي لاتين، سفارشات مجلات،

  

 

خديجه مظاهري

 


كتابدار
011-33795596

 

كارشناس مديريت برنامه ريزي آموزش

 

كتابدار مرجع، ميز امانت، خدمات فني

 

 

كلثوم زارعي

 


كتابدار
011-33795596

 

كارشناس مديريت دولتي

 

ميز امانت، مجلات فارسي و لاتين،خدمات فني

 

 

سيد كلثوم ساداتي

 


كتابدار
011-33795596
 

 

روانشناسي

  

ميز امانت،مجلات فارسي و لاتين،خدمات فني

 


 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
شرح وظايف مسئول كتابخانه
 • مرتفع ساختن كمبودها و نيازهاي كتابخانه درحد امكان با توجه به شرايط موجود
 • ايجاد محيطي آرام و مناسب با نيازهاي مراجعه كنندگان
 • گردآوري و حفظ مجموعه اي غني از منابع اطلاعاتي علميتخصصي و مرجع در حوزه فعاليتهاي كتابخانه 
 • تقويت روحيه تحقيق و پژوهش درمراجعه كنندگان و كمك به كشف و پرورش خلاقيتها و استعدادها
 • پيگيري وبه كارگيري شيوه هاي نوين كتابداري و اطلاع رساني و فناوري هاي پيشرفته اطلاعاتي در جهت استفاده بهينه از نيروي  انساني، منابع، امكانات، به منظور اشاعه سريعتر اطلاعات، افزايش دسترسي به آن و عرضه فعالانه خدمات
 • اجراي طرح تكريم مراجعه كنندگان براي بهبود وضعيت كتابخانه
 • نياز سنجي و نظر سنجي مراجعه كنندگان كتابخانه و بررسي نيازهاي علمي و جديد آنها و تنظيم درخواستها و ليست و فرمهاي مربوطه و ارائه آنها به رياست دانشكده
 • فراهم نمودن زمينه ارتقاي دانش تخصصي خود و كارمندان و ايجاد زمينه بهره گيري از آخرين دستاوردهاي علمي در حوزه خدمات كتابداري جهت پيشبرد اهداف كتابخانه
 • ارائه اطلاعات و راهنمايي هاي لازم و انتخاب منابع مناسب مورد نظر و ارائه خدمات به هنگام، دقيق و كامل به مراجعه كنندگان در راستاي وظايف كتابخانه
 • ارائه خدمات عضوگيري و صدور كارت عضويت
 • هماهنگي با اساتيد و دانشجويان جهت تهيه منابع مورد نظر در هر ترم
 • نظارت بر كتابها جهت امر قفسه خواني، وجين و صحافي به موقع آنها
 • انجام كارهاي ثبت كتاب و به طوركلي كليه مراحل آماده سازي كتاب تا انتقال آنها به مخزن، امانت كتاب و در نهايت حفاظت و توسعه مجموعه منابع
 • نظارت بر امر پيگيري و سازماندهي نشريات وارده و اشتراك با نشريات معتبر مورد نياز
 • نظارت بر امر خريد و سفارش كتاب و هماهنگي با ناشران و شركت در نمايشگاههاي كتاب جهت خريد منابع مورد نياز
 • رسيدگي به مسائل موجود در كتابخانه در هر زمينه و در صورت نياز ارائه به رئيس محترم مجتمع و در موارد ضروري پيشنهاد برگزاري جلسه در زمينه مسائل موجود
 • نظارت بر امور سالنهاي مطالعه
 • نظارت بر سازماندهي منابع اهدايي
 • نظارت بر امر جرائم و ديركرد كتابهاي كتابخانه
 • انجام اقدامات مربوط به تسويه حساب اعضا

 

فرايند امانت
 • نظارت بر انجام صحيح امور امانت (سرپرستي و هماهنگي فعاليتهاي بخش)
 • تنظيم آئين نامه امانت منابع و باز پس گيري آنها
 • نظارت بر قفسه خواني ادواري
 • نظارت بر چگونگي آمارگيري و گزارش از سيستم امانت
 • ايجاد و اداره بايگاني (فايل) امانت
 • همكاري و هماهنگي با بخش امانت
 

فرايند مجموعه سازي

 • نظارت بر مراحل سفارش موارد نياز با توجه به درخواست
 • برنامه ريزي و نظارت بر امور سفارش هاي داخلي
 • نظارت بر پيگيري و دريافت كامل سفارش شده
 • بررسي ابزارهاي انتخاب مواد چاپي (مثل كتابشناسي هاي جاري و گذشته نگر فارسي و لاتين) و تهيه سياهه هاي پيشنهادي از منابع انتخاب شده جهت سفارش
 • تنظيم بودجه براي ايجاد تعادل موضوعي مجموعه
 • پيش بيني بودجه ريالي جهت خريد منابع اطلاعاتي
 • برنامه ريزي و كنترل اجراي وجين در كتابخانه
 • ساماندهي، كنترل و مبادله يا اهداي منابع اطلاعاتي وجين شده
 • ارائه اطلاعات و راهنمايي هاي لازم و انتخاب منابع مناسب مورد نظر و ارائه خدمات به هنگام دقيق و كامل به مراجعه كنندگان در راستاي وظايف كتابخانه
 • ارائه خدمات عضوگيري و صدور كارت عضويت
 • هماهنگي با اساتيد و دانشجويان جهت تهيه منابع مورد نظر در هر ترم
 • نظارت بر كتابها جهت امر قفسه خواني و صحافي به موقع آنها
 

 فرايند وجين

 • خروج منابع كهنه كه قابل صحافي نيستند
 • خروج ويرايش قبلي
 • خروج نسخه تكراري تاريخ گذشته
 • انجام كارهاي ثبت كتاب و به طور كلي كليه مراحل آماده سازي كتاب تا انتقال آنها به مخزن امانت كتاب و در نهايت حفاظت و توسعه مجموعه منابع 
 

فرايند ثبت كتاب

*كتب اهدايي:

 • بررسي كتاب
 • تاييد مسئول كتابخانه
 • ارسال به بخش فهرست نويسي
 • زدن مهر ثبت پشت صحفه عنوان
 • ثبت اطلاعات كتاب در دفتر ثبت كتابخانه
 • وارد نمودن شماره و تاريخ ثبت كتاب داخل مهر ثبت كتاب

*كتب خريداري شده:

 • مطابقت فاكتورها با كتابها
 • زدن مهر ثبت پشت صحفه عنوان
 • ثبت اطلاعات كتاب در دفتر ثبت كتابخانه
 • وارد نمودن شماره و تاريخ ثبت كتاب داخل مهر ثبت كتاب

 

فرايند فهرست نويسي
 • كسب آگاهي از ويرايش هاي جديد ابزارهاي سازماندهي مواد و پيشنهاد سفارشان به بخش فراهم آوري
 • نظارت بر انجام صحيح فهرست نويسي توصيفي تحليلي و رده بندي منابع
 • نظارت بر كاربرد صحيح ابزارهاي سازماندهي (سر عنوان موضوعي، رده بندي، قواعد فهرست نويسي و...)
 • سرپرستي و هماهنگي فعاليت هاي مرتبط با سازماندهي، فهرست نويسي و رده بندي تمام كتب اطلاعاتي
 • نظارت بر كاربرد صحيح اصطلاح نامه ها و ساير منابع مورد استفاده در نمايه سازي مواد
 • كسب اطلاع از آخرين تحولات در زمينه فهرست نويسي
 • برنامه ريزي در امور مربوط به رايانه اي كردن اطلاعات منابع سازماندهي شده كتابخانه
 • همكاري هماهنگي با بخش سفارشات، مرجع، امانت و نشريات ادواري
 • فهرست نويسي كتاب هاي فارسي و لاتين بر اساس سيستم رده بندي موضوعي كتب پزشكي(NLM)  National Library Medicing مطابق قواعد فهرست نويسي انگلو-امريكن، ساير منابع براساس نظام رده بندي كتابخانه كنگره امريكا LC
 • ورود و تصحيح اطلاعات كتابشناختي كتابها در نرم افزار ثنا
 • مسئوليت فني وجين و همكاري با بخش امانت جهت شناسايي و تهيه منابع جديد
 • جستجوي كتب لاتين از پايگاههاي اطلاعاتي معتبر
 • جستجوي كتب فارسي از بانكهاي اطلاعاتي ملي به صورت آنلاين
 • فهرست نويسي كتب لاتين و فارسي به صورت مشابه سازي
 • فهرست نويسي كتب اريجينال از طريق بنيادي
 • شركت در كارگاههاي آموزشي
 • شركت در نمايشگاههاي بين المللي كتاب
 • نظارت بر امر خريد سفارش كتاب، هماهنگي با ناشران و شركت در نمايشگاههاي كتاب جهت خريد منابع مورد نياز
 

فرايند نمايشگاه كتاب

 • هماهنگي با گروه ها
 • ارائه اصل فاكتورها به همراه تهيه يك نسخه كپي از فاكتورها
 • مطابقت فاكتورها با كتابها
 • تحويل كتابها
 • ثبت كتابها در دفتر ثبت
 • ارسال فاكتور به امور مالي
 • نظارت بر امر تهيه باركد و برچسب و آماده سازي كتب فهرست شده
 

فرايند آماده سازي

*كتب مرجع
 • گرفتن خروجي بر حسب-عطف از نرم افزار كتابخانه (ثنا)
 • چسباندن برچسب ها و چسب زدن
 • زدن تك و مهر كتابخانه
 • چك نمودن كتابها براي ورود به مخزن
*بررسي ساير كتابها
 • گرفتن خروجي ها، برچسب، عطف، جيب، باركد، و كارت امانت از نرم افزار ثنا
 • چسباندن برچسب ها و چسب زدن
 • زدن تك و مهر كتاب
 • نظارت بر امر پيگيري و سازماندهي نشريات وارده و اشتراك با نشريات معتبر مورد نياز
*فرايند نشريات
 • سرپرستي و هماهنگي فعاليتهاي بخش نشريات ادواري
 • برنامه ريزي و نظارت و مشاركت در انتخاب نشريات ادواري
 • نظارت بر ثبت و ضبط صحيح اطلاعات ادواري هاي دريافت شده و بايگاني هاي آنها
 • نظارت بر امور سالن نشريات
 • برنامه ريزي و نظارت بر تهيه و تدارك نشريات ادواري و منابع
 • نظارت بر استفاده از نشريات ادواري بر حسب مقرارت كتابخانه
 • برنامه ريزي و نظارت بر ارائه خدمات مربوط به نشريات ادواري
*فرايند مرجع
 • آماده سازي كتب مرجع
 • جستجو پايان نامه جهت تحقيق و تكراري نبودن آنها
 • سرويس دهي و راهنمايي مراجعين
 • نمايه سازي پايان نامه ها
 • مهر و ثبت پايان نامه
 • ورود اطلاعات پايان نامه در نرم افزار ثنا
 • رسيدگي به مسائل موجود در كتابخانه در هر زمينه و در صورت نياز ارائه به رئيس محترم دانشكده و در موارد ضروري پيشنهاد برگزاري جلسه در زمينه مسائل موجود
 
 
 
 
 
1397/07/07
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal