Skip to content

Main Content

دفتر توسعه آموزش ( EDO )


معرفی

مدیر دفتر توسعه آموزش

خانم دکتر ام الهدی کاوه
عضو هیات علمی گروه پرستاری داخلی - جراحی
پست الکترونیک: h.kavehsavadkooh@mazums.ac.ir

کارشناس دفتر توسعه آموزش

خانم مهرناز بکران بهشت
کارشناس ارشد مدیریت آموزش
شماره تماس: 33795599-011
پست الکترونیک:
pmedo@mazums.ac.ir
edo_par@yahoo.com

شرح وظایف

کمیته ها

کمیته برنامه ریزی درسی

کمیته استاندارد سازی آزمون ها

فرم ها

ارزیابی دانشجو

برنامه ریزی آموزشی

پژوهش در آموزش

دانش پژوهی و طرح های نوآورانه- جشنواره شهید مطهری

استعداد درخشان و المپیاد علمی

کمیته دانشجویی

ارتقا اعضای هیأت علمی