Skip to content

Main Content

آموزش مداوم


درباره ما

معرفی

شرح وظایف دبیران علمی بازآموزی ها

شرح وظایف کارشناس بازآموزی

شرح وظایف دبیران علمی بازآموزی

پست الکترونیک

پست الکترونیک واحد آموزش مداوم دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه
seminarmazandaran@yahoo.com

لیست رابطین آموزش مداوم

اعضای کمیته

آقای دکتر محمدعلی حیدری گرجی

سمت: ریاست دانشگاه

آقای دکتر امیر امامی زیدی

سمت: معاون آموزشی

خانم دکتر باقری نسامی

خانم دکتر صابری

خانم دکتر شاه حسینی

آقای دکتر جنتی

خانم دکتر گنجی

خانم عبد الهی ( دبیر )

لیست سمینار ها و کارگاه ها