Skip to content

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه

جلسه دفاع از پایان نامه دانشجو آقای محمدرضا کلبادی نژاد در تاریخ 1403/03/29 برگزار می گردد

 

 

جلسه دفاع از پایان نامه

عنوان : بررسی ارتباط وابستگی مفرط به کار با تعارض کار خانواده پرستاران در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

 

نام دانشجو:  محمدرضا کلبادی نژاد

استاد راهنما : دکتر صدیقه مدانلو

اساتید مشاور : دکتر ام الهدی کاوه و دکتر رویا نیکبخت

 

زمان و تاریخ : سه شنبه 29 خرداد ساعت 11:15

 

مکان:

سالن علمدار دانشکده

 

"از کلیه همکاران و دانشجویان ارشد جهت شرکت در این جلسه دعوت بعمل می آید"