Skip to content

معرفی دانشکده

تاریخچه دانشکده

تاریخچه

این موسسه آموزشی در سال ۱۳۵۴ با نام آموزشکده مامایی و با پذیرش اولیه ۲۰ دانشجو در مقطع کاردانی مامایی تاسیس شده از بدو شروع به فعالیت تا شروع انقلاب فرهنگی و بازگشایی دانشگاهها جمعاً تعداد ۱۰۴ دانشجو در ۵ دوره در مقطع کاردانی مامایی از این مرکز فارغ التحصیل شدند بعد از انقلاب فرهنگی در اردیبهشت ۱۳۵۹ آموزشکده نو گشایی شده تا اینکه در سال ۱۳۶۴ با تاسیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران، آموزشکده مامایی تحت پوشش آن قرار گرفت، در سال ۱۳۶۷ با ارتقاء مقطع پذیرش دانشجو به کارشناسی، آموزشکده مامایی تحت عنوان دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه و با پذیرش ۸۰ دانشجو در دو نیم سال به فعالیت خود ادامه دادند  در سال ۱۳۶۹ در اولین دوره دانشجویان مقطع ناپیوسته مامایی شروع به پذیرش ۳۰ نفر دانشجو نمود.

 

در سال ۱۳۷۰، پذیرش ۴۰ دانشجو در مقطع کارشناسی پیوسته پرستاری شروع و در سال۱۳۷۴ نیز پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ناپیوسته پرستاری با ۳۰ دانشجو شروع شد از سال ۱۳۷۰ پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف پیوسته و ناپیوسته پرستاری و ناپیوسته مامایی و کاردانی مامایی با ۳۰ دانشجو در دوره شبانه شروع شد که بتدریج در سال ۱۳۷۵ مقطع پذیرش دانشجو در دوره مامایی نیز از کاردانی به کارشناسی ارتقاء یافت. پس از پیگیری های انجام شده در سال ۱۳۸۷ امکان تاسیس دوره کارشناسی ارشد پرستاری ویژه به دانشکده اهدا گردید. در حال حاضر این دانشکده همه ساله اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع ارشد پرستاری اورژانس، سالمندی، روان، مشاوره در مامایی و همچنین دکترای مامایی دارد.