Skip to content

Main Content

معاونت آموزشی


درباره ما

معاون آموزشی

دکتر امیر امامی زیدی

امور آموزشی و دانشجویی

فرآیند ها

فرم ها

برنامه کارآموزی و کارورزی

آیین نامه رفتار و پوشش حرفه ای دانشجویان

سرفصل درس ها

آرایش دروس

مهارت های بالینی

اساتید مشاور تحصیلی