دانشکده پرستاری و مامائی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۲ مرداد
br ENGLISH
عناوين فرايند هاي برتر

فرايند هاي منتخب جشنواره كشوري  شهيد مطهري

دانشكده پرستاري و مامايي نسيبه ساري

 

خلاقيت در ارزيابي باليني با تلفيق Guide& Logbook  Educational(جشنواره پنجم سال 91)

محبوبه يعقوبيان- فاطمه سال مه- طاهره يعقوبي- منيژه زكي زاده- زهرا اسماعيلي- نازنين واعظ زاده- رقيه سواسري- نفيسه قانعي- فرحناز گل محمدي- مريم گل محمدي- ربابه صباغي- راضيه مختارپور

 

اثربخشي گردهمايي جامع اساتيد مشاور و دانشجويان بر موفقيت برنامه استاد مشاور در دانشگاهها (اقدام پژوهي) (جشنواره ششم سال 92)

محمدرضا اندرواژ- دكتر يدالله جنتي- دكتر زهره شاه حسيني- جبار حيدري فرد

 

"اجرا و ارزشيابي آموزش ژورنال كلاب مبتني بر شواهد به دانشجويان كارشناسي ارشد مشاوره در مامايي" (جشنواره نهم سال 95)

دكتر زينب حمزه­ گردشي، دكتر زهره شاه ­حسيني

 

 
 

فرايند هاي منتخب جشنواره دانشگاهي شهيد مطهري

دانشكده پرستاري و مامايي نسيبه ساري

 

    

تدورين   Log book براي ارزشيابي واحدهاي  باليني دانشجويان مامايي (جشنواره چهارم سال 90)

مرجان احمد شيرواني

 

اجراي طرح منتورشيپ براي كارآموزي بارداري زايمان دانشجويان مامايي (جشنواره چهارم سال 90)

مرجان احمد شيرواني- طاهره يعقوبي- محبوبه يعقوبيان

 

ارتقاء عملكرد اساتيد راهنما در زمينه مشاوره دانشجويان در دانشكده پرستاري و مامايي مازندران(جشنواره پنجم سال 91)

جبار حيدري فرد- طاهره يعقوبي- احترام السادات ايلالي- محبوبه يعقوبيان- روانبخش اسماعيلي

 

آموزش اپيزياتومي با استفاده از نسوج حيواني (جشنواره پنجم سال 91)

ماه منير دانش- مرجان احمد شيرواني- فريده رضايي ابهري- رضوان نثير- شهربانو جعفري

 

ارتقاء سيستماتيزه آموزش دانشكده پرستاري و مامايي نسيبه ساري(جشنواره پنجم سال 91)

طاهره يعقوبي- محبوبه يعقوبيان- صغري خاني- دكتر كوروش وحيدشاهي

 

خلاقيت در ارزيابي باليني با تلفيق Guide& Logbook  Educational(جشنواره پنجم سال 91)

محبوبه يعقوبيان- فاطمه سال مه- طاهره يعقوبي- منيژه زكي زاده- زهرا اسماعيلي- نازنين واعظ زاده- رقيه سواسري- نفيسه قانعي- فرحناز گل محمدي- مريم گل محمدي- ربابه صباغي- راضيه مختارپور

 

مديريت و رهبري آموزشي در محيط باليني با كمترين هزينه و حداكثر كارآئي (جشنواره ششم سال 92)

محبوبه يعقوبيان- سيما كاهني- زهرا اسماعيلي- نازنين واعظ زاده- طاهره يعقوبي- ماه منير دانش- فريده رضايي ابهري- حميرا عادلي- ناهيد آقايي- ربابه صباغي- رقيه سواسري- نفيسه قانعي

 

اثربخشي گردهمايي جامع اساتيد مشاور و دانشجويان بر موفقيت برنامه استاد مشاور در دانشگاهها (اقدام پژوهي) (جشنواره ششم سال 92)

محمدرضا اندرواژ- دكتر يدالله جنتي- دكتر زهره شاه حسيني- جبار حيدري فرد

 

اجراي طرح منتورشيپ (رايزني) در زايشگاه: بهبود مهارت هاي باليني دانشجويان مامايي (جشنواره ششم سال 92)

دكتر زينب حمزه گردشي- طاهره يعقوبي- مرجان احمد شيرواني- دكتر زهره شاه حسيني- ماه منير دانش- كبرا عابديان- مولود فخري- فريده رضايي ابهري

 

ارتقاي مهارت باليني كارآموزان مامايي: انجام زايمان با رويكرد تلفيقي (جشنواره ششم سال 92)

ماه منير دانش- دكتر زهره شاه حسيني- دكتر زينب حمزه گردشي- ژيلا گنجي- دكتر حميده عظيمي- فريده رضايي ابهري- محبوبه يعقوبيان

 

ارتقاي خدمات مشاوره اي با رويكرد كل نگر (Holistic Counseling) در مراقبت هاي مامايي (جشنواره هفتم سال 93)

دكتر زينب حمزه گردشي، ماه منير دانش، دكتر زهره شاه حسيني، دكتر حسين جلاهي

 

انتخاب نمايندگان شايسته كلاس و توانمند سازي آنان(جشنواره هفتم سال 93)

محمدرضا اندرواژ ، دكتريدا... جنتي

 

بررسي همخواني نمره ارزشيابي استاد با نمره خود ارزشيابي دانشجويان مامايي در دروس باليني (جشنواره هفتم سال 93)

كبرا عابديان كاسگري - دكتر معصومه باقري نسامي -دكتر زهره شاه حسيني

 

آموزش اپيزيوتومي با استفاده از زبان دام(جشنواره هفتم سال 93)

ماه منير دانش، دكتر زهره شاه حسيني، دكتر زينب حمزه گردشي، دكتر حسين جلاهي و همكاران

 

ارزيابي و بازنگري سرفصل درس پرستاري كودكان 2 كارشناسي پرستاري از ديدگاه اعضاي هيئت علمي گروه اطفال دانشكده هاي پرستاري و مامايي سراسر كشور (جشنواره هشتم سال 94)

سيما كاهني

 

تاثير شيوه آموزش در فراگيري احياء نوزادان در دانشجويان پرستاري (جشنواره هشتم سال 94)

سيما كاهني

 

آموزش اخلاق حرفه اي با نمايش سناريوهاي آموزشي دانشجويي(جشنواره هشتم سال 94)

محبوبه يعقوبيان

 

"پياده سازي آموزش گام به گام احياء نوزادان با روش كارگاهي در دانشجويان پرستاري" (جشنواره نهم سال 95)

سيما كاهني

 

"پياده سازي روش گروهي اسمي در راستاي توانمندسازي دانشجويان كارشناسي ارشد مشاوره در مامايي در نحوه تدوين راهكارهاي ارتقا دهنده باروري سالم" (جشنواره نهم سال 95)

دكتر زهره شاه­ حسيني، دكتر زينب حمزه­ گردشي

 

"اجرا و ارزشيابي آموزش ژورنال كلاب مبتني بر شواهد به دانشجويان كارشناسي ارشد مشاوره در مامايي" (جشنواره نهم سال 95)

دكتر زينب حمزه­ گردشي، دكتر زهره شاه­ حسيني

 

 

 

 

1395/11/04
Powered by DorsaPortal