دانشکده پرستاری و مامائی
۱۴۰۰ شنبه ۲۹ خرداد
br ENGLISH
آمار دانشجویان
 
 
 
 

آمار دانشجویان  ارشد شاغل به تحصیل در دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه د رنیمسال اول   98-97

  

نام رشته

ترم

ورودی

دوره

مرد

زن

جمع

جمع کل

پرستاری ویژه

 

 

42

1

971

روزانه

-

7

7

9

شهریه پرداز

1

1

2

3

961

روزانه

1

5

6

10

شهریه پرداز

-

4

4

5

 

951

روزانه

2

7

9

14

شهریه پرداز

-

5

5

7

941

روزانه

2

4

6

7

شهریه پرداز

-

1

1

9

931

روزانه

-

1

-

1

شهریه پرداز

-

-

-

13

911

روزانه

-

1

1

1

پرستاری سالمندی

 

27

 

1

971

روزانه

1

4

5

7

شهریه پرداز

1

1

2

3

961

روزانه

1

4

5

8

شهریه پرداز

-

3

3

5

951

روزانه

2

4

6

8

شهریه پرداز

1

1

2

7

941

روزانه

1

2

3

4

شهریه پرداز

-

1

1

روان پرستاری

 

27

 

1

971

روزانه

1

4

5

8

شهریه پرداز

1

2

3

3

961

روزانه

1

4

5

6

شهریه پرداز

1

-

1

5

951

روزانه

-

7

7

12

شهریه پرداز

1

4

5

7

942

روزانه

-

1

1

1

مشاوره در مامائی

43

 

1

971

روزانه

-

6

6

9

شهریه پرداز

-

3

3

3

961

روزانه

-

7

7

9

شهریه پرداز

-

2

2

5

951

روزانه

-

12

12

15

شهریه پرداز

 

3

3

7

941

روزانه

-

8

8

8

9

931

روزانه

-

-

-

2

 

شهریه پرداز

-

2

2

پرستاری اورژانس

15

1

971

روزانه

1

4

5

6

شهریه پرداز

1

-

1

3

961

روزانه

2

3

5

9

شهریه پرداز

1

3

4

جمع کل دانشجویان

154


1399/10/21
Powered by DorsaPortal