دانشکده پرستاری و مامائی
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۹ مرداد
br ENGLISH
آمار دانشجویان
 
 
 
 

آمار دانشجويان  ارشد شاغل به تحصيل در دانشكده پرستاري و مامايي نسيبه د رنيمسال اول   98-97

  

نام رشته

ترم

ورودي

دوره

مرد

زن

جمع

جمع كل

پرستاري ويژه

 

 

42

1

971

روزانه

-

7

7

9

شهريه پرداز

1

1

2

3

961

روزانه

1

5

6

10

شهريه پرداز

-

4

4

5

 

951

روزانه

2

7

9

14

شهريه پرداز

-

5

5

7

941

روزانه

2

4

6

7

شهريه پرداز

-

1

1

9

931

روزانه

-

1

-

1

شهريه پرداز

-

-

-

13

911

روزانه

-

1

1

1

پرستاري سالمندي

 

27

 

1

971

روزانه

1

4

5

7

شهريه پرداز

1

1

2

3

961

روزانه

1

4

5

8

شهريه پرداز

-

3

3

5

951

روزانه

2

4

6

8

شهريه پرداز

1

1

2

7

941

روزانه

1

2

3

4

شهريه پرداز

-

1

1

روان پرستاري

 

27

 

1

971

روزانه

1

4

5

8

شهريه پرداز

1

2

3

3

961

روزانه

1

4

5

6

شهريه پرداز

1

-

1

5

951

روزانه

-

7

7

12

شهريه پرداز

1

4

5

7

942

روزانه

-

1

1

1

مشاوره در مامائي

43

 

1

971

روزانه

-

6

6

9

شهريه پرداز

-

3

3

3

961

روزانه

-

7

7

9

شهريه پرداز

-

2

2

5

951

روزانه

-

12

12

15

شهريه پرداز

 

3

3

7

941

روزانه

-

8

8

8

9

931

روزانه

-

-

-

2

 

شهريه پرداز

-

2

2

پرستاري اورژانس

15

1

971

روزانه

1

4

5

6

شهريه پرداز

1

-

1

3

961

روزانه

2

3

5

9

شهريه پرداز

1

3

4

جمع كل دانشجويان

154


1397/07/18
Powered by DorsaPortal