دانشکده پرستاری و مامائی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۲ مرداد
br ENGLISH
معرفی

 

از آنجايي كه آموزش تخصصي شاغلين حرفه هاي پرستاري ومامايي در استان مازندران به اين دانشكده تفويض شده است كميته آموزش مداوم در اين واحد فعالانه به نياز سنجي ، الويت بندي، انتخاب برنامه ، اجرا ونيز صدور گواهي وساير فعاليت هاي لازم پرداخته است.گزارش كميته آموزش مداوم دانشكده در سال 1389 به شرح ذيل به استحضار مي رسد:
تعداد 8 برنامه براي حوزه آموزش مداوم معاونت آموزشي دانشگاه ارسال وگواهي تاييد اخذ شد.
با عناوين امتياز:
1- علل شايع مرگ ومير در بارداري وپس از زايمان               1روز                3امتياز
2- تازه هاي مراقبت كودكان ونوزادان                                2روز                5امتياز
3- تازه هاي مراقبت هاي پرستاري ومامايي                      2روز                5امتياز
4- خونريزي هاي شايع دوران بارداري (تامين اجتماعي)       1روز                5/2امتياز
5- خونريزي هاي شايع دوران بارداري( دانشكده)               1روز                5/2امتياز
6- كارگاه ICU                                                               3روز             5امتياز
7- كارگاه احياي نوزاد                                                  2روز                 5امتياز
8- كارگاه روش تحقيق                                                3روز                 7امتياز
 
1394/07/11
Powered by DorsaPortal