دانشکده پرستاری و مامائی
۱۴۰۰ شنبه ۲۹ خرداد
br ENGLISH
معرفی

 

از آنجایی که آموزش تخصصی شاغلین حرفه های پرستاری ومامایی در استان مازندران به این دانشکده تفویض شده است کمیته آموزش مداوم در این واحد فعالانه به نیاز سنجی ، الویت بندی، انتخاب برنامه ، اجرا ونیز صدور گواهی وسایر فعالیت های لازم پرداخته است.گزارش کمیته آموزش مداوم دانشکده در سال 1389 به شرح ذیل به استحضار می رسد:
تعداد 8 برنامه برای حوزه آموزش مداوم معاونت آموزشی دانشگاه ارسال وگواهی تایید اخذ شد.
با عناوین امتیاز:
1- علل شایع مرگ ومیر در بارداری وپس از زایمان               1روز                3امتیاز
2- تازه های مراقبت کودکان ونوزادان                                2روز                5امتیاز
3- تازه های مراقبت های پرستاری ومامایی                      2روز                5امتیاز
4- خونریزی های شایع دوران بارداری (تامین اجتماعی)       1روز                5/2امتیاز
5- خونریزی های شایع دوران بارداری( دانشکده)               1روز                5/2امتیاز
6- کارگاه ICU                                                               3روز             5امتیاز
7- کارگاه احیای نوزاد                                                  2روز                 5امتیاز
8- کارگاه روش تحقیق                                                3روز                 7امتیاز
 
1399/10/27
Powered by DorsaPortal