دانشکده پرستاری و مامائی
۱۳۹۹ جمعه ۱۷ مرداد
br ENGLISH
شرح وظايف دبيران علمي بازآموزي ها

 

بسمه تعالي
 

شرح وظايف دبيران علمي بازآموزي هاي دانشكده پرستاري ومامايي نسيبه، مصوب در كميته آموزش مداوم، مورخ 91/7/4

1-     دبير علمي سمينار با توجه به تخصص و توان علمي مربوط به موضوع آموزشي توسط كميته آموزش مداوم انتخاب مي گردد.

2-     دعوت نامه دبيري با امضاي رئيس دانشكده به دبير مربوطه ابلاغ خواهد شد و فرد منتخب موظف است طي مدت 2 روز پذيرش يا عدم پذيرش دبيري را به واحد آموزش مداوم اعلام نمايد.

3-     در صورت موافقت، فرم مربوط به پذيرش دبيري را در سامانه آموزش مداوم تكميل و ارسال نمايد.

4-     انتخاب دبير علمي افراد با رعايت الويت از بين همكاران دانشكده و دانشگاه با مشاوره مدير گروه هاي مربوطه انجام خواهد پذيرفت.

5-     برنامه پيشنهادي سمينار يا كارگاه و سخنران هاي مربوطه را حداكثر تا يك هفته بعد از پذيرش دبيري به معاون آموزشي دانشكده ارائه نمايد.

6-      با آموزش مداوم در مورد زمان و اجراي برنامه آموزشي هماهنگي لازم را داشته باشد.

7-     برنامه آموزشي را تدوين و بعد از هماهنگي با سخنران هاي مربوطه به آموزش مداوم دانشگاه جهت تصويب و تخصيص امتياز ارسال نمايد.

8-     در صورت عدم پذيرش برنامه يا نياز به تغييرات و اصلاحات لازم با آموزش مداوم هماهنگي لازم انجام شود.

9-     در صورت تاييد برنامه آموزشي و تعيين امتياز با همكاري آموزش مداوم مجدداً با سخنرانان در مورد زمان و نحوه اجراي سخنراني هماهنگي لازم انجام شود.

10- جهت صدور گواهي، نمونه امضا به واحد آموزش مداوم ارسال نمايد.

11- با واحد آموزش مداوم در تكميل فرم هاي ارزشيابي، برنامه هاي برگزاري سمينار يا كارگاه، پذيرايي و برآورد هزينه هاي مربوطه همكاري و همفكري لازم انجام شود.

12- در روز برگزاري سمينار يا كارگاه حضور به موقع و مستمر جهت مديريت برگزاري سمينار ضروري مي باشد.

13- در تجزيه و تحليل ارزشيابي و جمع بندي آن با آموزش مداوم همكاري لازم را داشته باشد.

 

 

1394/07/11
Powered by DorsaPortal