دانشکده پرستاری و مامائی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۲ مرداد
br ENGLISH
شرح وظايف كارشناس بازآموزي

 

شرح وظايف كارشناس بازآموزي جامعه پزشكي

-         انجام نياز سنجي سالانه و تجزيه و تحليل آن جهت الويت بندي برگزاري سمينارها و كارگاهها

-         هماهنگي و مذاكره با مديران گروه جهت برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي سالانه

-         ثبت نام و دريافت مدارك شركت كنندگان و تطبيق مدارك

-         هماهنگي در اجرا و حضور دائم در جريان برگزاري برنامه

-         آماده سازي گواهينامه و ارائه گواهينامه در پايان دوره

-         توزيع، جمع بندي فرمهاي ارزشيابي و نظرخواهي و استخراج و تجزيه و تحليل و ارسال سوابق به آموزش مداوم دانشگاه

-         برنامه ريزي و ارزشيابي فعاليتهاي آموزش مداوم

-         اطلاع رساني برنامه هاي آموزش مداوم به متقاضيان و مراكز علمي، سازمانها و مؤسسات درماني

-         مطالعه، تحقيق، برنامه ريزي و ارزشيابي در زمينه سمينارها، كنگره ها و برنامه ريزي مدون بازآموزي و فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي جهت هر چه بهتر برگزار شدن برنامه ها

-         تهيه و پيگيري گواهي امتياز براي اساتيد و شركت كنندگان

-         برنامه ريزي آموزشي در راستاي سياستهاي بهداشتي درماني دانشگاه

-         شركت در جلسات كميته هاي آموزش مداوم دانشگاه براي تخصيص امتياز در برنامه هاي پرستاري و مامايي

-         هماهنگي با آموزش مداوم بيمارستانها و ساير دانشكده ها

-         هماهنگي جهت امتيازات مربوط به خود آموزيهاي برنامه هاي آموزش مداوم

-         هماهنگي و همكاري با كميته آموزش مداوم دانشگاه

-         هماهنگي با بيمارستانهاي خصوصي و معاونت درماني سازمانها (هلال احمر- تأمين اجتماعي- شركت نفت- خدمات درماني) جهت ارتقاي سطح علمي همكاران آن سازمانها و به روز بودن اطلاعات آنان

-         هماهنگي و همكاري با اعضاي هيئت علمي جهت تهيه اسلايد و بروشورهاي آموزشي

-         پيگيري جهت رفع نواقص در صورت عدم تأييد دبير علمي، تغيير برنامه ها تا كسب امتياز و رسيدن به هدف مطلوب

-         اطلاع رساني به صورت مستقيم در برنامه هاي آموزش مداوم براي توجيه شركت كنندگان در خصوص نحوه برگزاري برنامه هاي آموزش مداوم در هر دوره از اجراي برنامه ها به صورت پرسش و پاسخ

-         تشكيل كميته شوراي آموزش مداوم

-         پيگيري بر برنامه هاي ارائه شده از ساير سازمانها و كمك در چگونگي برگزاري در صورت همكاري مورد نياز

-         نظارت و پيگيري بر كارهاي در دست انجام كارشناس مربوطه

-         انجام ساير امور در زمينه شغل مورد تصدي طبق دستور مقام مافوق

 

1394/07/11
Powered by DorsaPortal