دانشکده پرستاری و مامائی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۲ مرداد
br ENGLISH
ليست رابطين

 

ليست رابطين آموزش مداوم

رديف

نام مركز

نام رابط

شماره فاكس

 

1

بيمارستان امام سجاد رامسر

آمنه محموديان

 

 

2

بيمارستان امام حسين نكا

بنين حيدري

 

 

3

بيمارستان حضرت زينب بابلسر

معصومه كاظمي

 

 

4

بيمارستان رازي قائمشهر

هاجر كاكويي

 

 

5

بيمارستان نيمه شعبان ساري

مباركه كاظمي

2230018

 

6

بيمارستان اميرمازندراني ساري

معصومه جوادپور

3254762

 

7

بيمارستان امام علي آمل

باقي پور

 

 

8

بيمارستان امام رضا آمل

 محمدتبار

 

 

9

تامين اجتماعي

مولايي

2243480-0123

 

10

بيمارستان شفا ساري

يساري

3118503

 

11

بيمارستان شهيد رجايي تنكابن

سودابه منظم

 

 

12

شبكه بهداشت تنكابن

عادله رحمتي

 

 

13

شبكه بهداشت تنكابن

عادله اشكاني

 

 

14

مركز بهداشت ساري

جميله كيانفر

 

 

15

مركز آموزش بهورزي بابلسر

نرگس فتح الله نتاج

 


16

شبكه بهداشت قائم شهر

معصومه ربيعي

 


17

معاونت بهداشتي دانشگاه

ماندانا جليلي

 

 

18

شبكه بهداشت نوشهر

مريم كياكجوري

 

 

19

شبكه بهداشت و درمان رامسر

سيده مرضيه مهدويان

 

 

20

معاونت درمان دانشگاه

نيره ساداتي

 

 

21

بيمارستان امام خميني نور

فاطمه نبي زاده

 

22

بيمارستان امام خميني فريدونكنار

فاطمه صادقي

 

23

بيمارستان شهدا بهشهر

رضايي

 

24

بيمارستان امام ساري

محمد علي رضايي

 

25

بيمارستان فاطمه زهرا

نجيبه رستگارنيا

 
                                                                                                              

1394/07/11
Powered by DorsaPortal