دانشکده پرستاری و مامائی
۱۴۰۰ شنبه ۲۹ خرداد
br ENGLISH
شرح وظايف دبيران علمي بازآموزي

 
 
 

بسمه تعالی

 

شرح وظایف دبیران علمی بازآموزی های دانشکده پرستاری ومامایی نسیبه، مصوب در کمیته آموزش مداوم، مورخ 4/7/91

1-     دبیر علمی سمینار با توجه به تخصص و توان علمی مربوط به موضوع آموزشی توسط کمیته آموزش مداوم انتخاب     می گردد.

2-     دعوت نامه دبیری با امضای رئیس دانشکده به دبیر مربوطه ابلاغ خواهد شد و فرد منتخب موظف است طی مدت 2 روز پذیرش یا عدم پذیرش دبیری را به واحد آموزش مداوم اعلام نماید.

3-     در صورت موافقت، فرم مربوط به پذیرش دبیری را در سامانه آموزش مداوم تکمیل و ارسال نماید.

4-     در انتخاب دبیر علمی، افراد با رعایت الویت از بین همکاران دانشکده و دانشگاه با مشاوره مدیر گروه های مربوطه انجام خواهد پذیرفت.

5-     برنامه پیشنهادی سمینار یا کارگاه و سخنران های مربوطه را حداکثر تا یک هفته بعد از پذیرش دبیری به معاون آموزشی دانشکده ارائه نماید.

6-      با آموزش مداوم در مورد زمان و اجرای برنامه آموزشی هماهنگی لازم را داشته باشد.

7-     برنامه آموزشی را تدوین و بعد از هماهنگی با سخنران های مربوطه به آموزش مداوم دانشگاه جهت تصویب و تخصیص امتیاز ارسال نماید.

8-     در صورت عدم پذیرش برنامه یا نیاز به تغییرات و اصلاحات لازم با آموزش مداوم هماهنگی لازم انجام شود.

9-     در صورت تایید برنامه آموزشی و تعیین امتیاز با همکاری آموزش مداوم مجدداً با سخنرانان در مورد زمان و نحوه اجرای سخنرانی هماهنگی لازم انجام شود.

10- جهت صدور گواهی، نمونه امضا به واحد آموزش مداوم ارسال نماید.

11- با واحد آموزش مداوم در تکمیل فرم های ارزشیابی، برنامه های برگزاری سمینار یا کارگاه، پذیرایی و برآورد هزینه های مربوطه همکاری و همفکری لازم انجام شود.

12- در روز برگزاری سمینار یا کارگاه حضور به موقع و مستمر جهت مدیریت برگزاری سمینار ضروری می باشد.

13- در تجزیه و تحلیل ارزشیابی و جمع بندی آن با آموزش مداوم همکاری لازم را داشته باشد.

14- پیشنهاد می شود در تهیه برنامه های اجرایی از اعضای کمیته بازآموزی دانشکده و مدیران گروه مربوطه نظر مشورتی خواسته شود.

 

 

1399/10/27
Powered by DorsaPortal