دانشکده پرستاری و مامائی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۲ مرداد
br ENGLISH
شرح وظايف دبيران علمي بازآموزي

 
 
 

بسمه تعالي

 

شرح وظايف دبيران علمي بازآموزي هاي دانشكده پرستاري ومامايي نسيبه، مصوب در كميته آموزش مداوم، مورخ 4/7/91

1-     دبير علمي سمينار با توجه به تخصص و توان علمي مربوط به موضوع آموزشي توسط كميته آموزش مداوم انتخاب     مي گردد.

2-     دعوت نامه دبيري با امضاي رئيس دانشكده به دبير مربوطه ابلاغ خواهد شد و فرد منتخب موظف است طي مدت 2 روز پذيرش يا عدم پذيرش دبيري را به واحد آموزش مداوم اعلام نمايد.

3-     در صورت موافقت، فرم مربوط به پذيرش دبيري را در سامانه آموزش مداوم تكميل و ارسال نمايد.

4-     در انتخاب دبير علمي، افراد با رعايت الويت از بين همكاران دانشكده و دانشگاه با مشاوره مدير گروه هاي مربوطه انجام خواهد پذيرفت.

5-     برنامه پيشنهادي سمينار يا كارگاه و سخنران هاي مربوطه را حداكثر تا يك هفته بعد از پذيرش دبيري به معاون آموزشي دانشكده ارائه نمايد.

6-      با آموزش مداوم در مورد زمان و اجراي برنامه آموزشي هماهنگي لازم را داشته باشد.

7-     برنامه آموزشي را تدوين و بعد از هماهنگي با سخنران هاي مربوطه به آموزش مداوم دانشگاه جهت تصويب و تخصيص امتياز ارسال نمايد.

8-     در صورت عدم پذيرش برنامه يا نياز به تغييرات و اصلاحات لازم با آموزش مداوم هماهنگي لازم انجام شود.

9-     در صورت تاييد برنامه آموزشي و تعيين امتياز با همكاري آموزش مداوم مجدداً با سخنرانان در مورد زمان و نحوه اجراي سخنراني هماهنگي لازم انجام شود.

10- جهت صدور گواهي، نمونه امضا به واحد آموزش مداوم ارسال نمايد.

11- با واحد آموزش مداوم در تكميل فرم هاي ارزشيابي، برنامه هاي برگزاري سمينار يا كارگاه، پذيرايي و برآورد هزينه هاي مربوطه همكاري و همفكري لازم انجام شود.

12- در روز برگزاري سمينار يا كارگاه حضور به موقع و مستمر جهت مديريت برگزاري سمينار ضروري مي باشد.

13- در تجزيه و تحليل ارزشيابي و جمع بندي آن با آموزش مداوم همكاري لازم را داشته باشد.

14- پيشنهاد مي شود در تهيه برنامه هاي اجرايي از اعضاي كميته بازآموزي دانشكده و مديران گروه مربوطه نظر مشورتي خواسته شود.

 

 

1394/07/11
Powered by DorsaPortal