دانشکده پرستاری و مامائی
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۹ مرداد
br ENGLISH
ورودي مهر 91
 
 
به نام خدا
 
 
 

دانشجويان ارشد پرستاري ويژه ورودي مهر 91

نام دانشجو

توضيحات

مژده تجري

 

بررسي فراواني خطاهاي دارويي و عوامل مرتبط با آن در بخش هاي مراقبت هاي ويژه قلبي

مسعود رضايي نودهي

 

 

بررسي تاثير تصاوير ذهني بويايي خوشايند بر ميزان بروز آتلكتازي در بيماران پس از جراحي قلب باز

هادي نعمتيان جلودار

 

بررسي مقايسه اي تأثير گروه همتايان و آشناسازي بر اضطراب بيماران قبل از عمل جراحيGABG

سيد زهرا ميرشعباني طلوتي

 

مقايسه تأثير اريترومايسين و عصاره زنجبيل بر سرعت معده در بيماران بستري در بخش مراقبت ها ي ويزه icu

سيده ساره محمدي

 

بررسي علل پذيرش مجدد بيماران به ICUدر بيمارستانهاي آموزشي استان مازندران

معصومه نوروزي فيروز

 

بررسي ارتباط نوبت دياليز با كيفيت خواب و افسردگي بيماران تحت همودياليز بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي مازندران سال 1393

بهزاد مومني

 مقايسه تاثير استفاده از نرمال سالين و مرطوب كننده در هنگام ساكشن لوله تراشه بر روي درصد اشباع هموگلوبين، حجم ترشحات بيماران تحت تهويه مكانيكي بستري در بخش مراقبت ويزه

هنگامه برزگر

بررسي ارتباط كيفيت زندگي، افسردگي، اعتقادات بهداشتي با زمان سپري شده از دياليز در بيماران همودياليزي

 

1394/07/11
Powered by DorsaPortal