دانشکده پرستاری و مامائی
۱۴۰۰ شنبه ۲۹ خرداد
br ENGLISH
ورودي بهمن 91
 
 
به نام خدا
 
 
 

دانشجویان ارشد پرستاری ویژه ورودی بهمن 91

نام دانشجو

توضیحات

نظامی قلعه نویی- محسن

بررسی ارتباط کفایت دیالیز با افسردگی، اضطراب و احساس خوب بودن در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

 

کاوه جعفری

بررسی رفتارهای خشونت آمیز و عوامل مرتبط با آن علیه پرستاران در بخش های مراقبت ویژه

 

اقدس تقی زاده گاون

فراوانی دستورات اصلاح شده و عوامل مرتبط با آن در بخشهای مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی مازندران سال 1393     

  مهرداد علیزاده

 بررسی بار کاری پرستاران بخش های مراقبت ویژه بر اساس معیار NAS(NURSING ACTIVITIES SCORE) در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مازندران 1392

 منصو ر کریم زاده فردبید

 بررسی میزان فرسودگی شغلی پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه و ارتباط آن با میزان رضایت مندی بیماران در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مازندران 1392

1399/10/27
Powered by DorsaPortal