دانشکده پرستاری و مامائی
۱۴۰۰ شنبه ۲۹ خرداد
br ENGLISH
پرستاري سالمندي

بسمه تعالی

                                                                         برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد پرستاری سالمندان دانشکده پرستاری-مامایی نسیبه ساری

  ترم یک                                                        تعداد واحدها

 

کد

عنوان درس

نظری

عملی

کارآموزی

جمع واحد

پیش نیاز

 

سیستم های اطلاع رسانی

0.5

0.5

 

    1

 

 

اپیدمیولوژی در سالمندی

 1

 

   1

    2

 

 

آمار و روش تحقیق پیشرفته

 2

 1

 

    3

 

 

بررسی وضعیت سلامت سالمندی

 1

 

   1

    2

 

 

نظریه ها و الگوهای پرستاری و کاربرد آنها

 1.5

 

 0.5 

    2

 

 

زبان تخصصی

   2

 

 

     2  

 

 

جمع کل

   8

 1.5

 2.5

    12

 

 

ترم دو                                                                تعداد واحد ها

 

کد

عنوان درس

نظری

عملی

کارآموزی

جمع واحد

پیش نیاز

 

داروشناسی سالمندی و فرآورده های مکمل

 1

 1

 

    2

 

 

سالمندی سالم و فعال

 1

 

 1

    2

اپیدمیولوژی

بررسی وضعیت سلامت

 

روش تدریس و برنامه ریزی آموزشی

 1

 0.5

 

    1.5

 

 

اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای

 1.5

 0.5

 

     2

 

 

پرستاری سالمندی (1) بیماری ها و اختلالات

 2

 

   2

     4

اپیدمیولوژی

داروشناسی

بررسی وضعیت سلامت

 

جمع کل

6.5

 2

 3

      11.5

 

 

ترم سه                                                     تعداد واحدها

کد

عنوان درس

نظری

عملی

کارآموزی

جمع

پیش نیاز

 

مدیریت پرستاری بالینی

  1

 

   0.5

 1.5

 

 

ساختار و سیستم های مراقبتی ویژه

 1.5

 

   1.5

   3

اخلاق پرستاری

نظریه ها

مدیریت پرستاری

 

پرستاری سالمندی (2)وضعیت روان

 1.5

 

    1.5

   3

اپیدمیولوژی

داروشناسی

بررسی وضعیت سلامت

 

پرستاری سالمندی(3)مسایل و مشکلات

 1.5

 

     1.5

   3

اپیدمیولوژی

داروشناسی

بررسی وضعیت سلامت

 

جمع کل

 5.5

 

     5

   10.5

 

 

ترم چهار : پایان نامه 4 واحد

 
1399/10/27
Powered by DorsaPortal