دانشکده پرستاری و مامائی
۱۴۰۰ شنبه ۲۹ خرداد
br ENGLISH
سال 1393

 

 

عملکرد سال 93

جشنواره شهید مطهری

-         اطلاع رسانی به اعضای هیئت علمی و کارشناسان آموزشی در خصوص هشتمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

-         ارائه مشاوره در خصوص فرآیندهای آموزشی

 

برنامه ریزی آموزشی

طرح درس

-         ارسال راهنما و فرم های طرح درس و طرح دوره به کلیه اعضای هیئت علمی و آموزشی

-         پیگیری تدوین طرح درس توسط اساتید دانشکده در نیمسال دوم 93-92 و جمع آوری و بررسی آن

-         ارسال طرح درس نهایی به دانشگاه و پیگیری ارائه گواهی به اعضا

-         جمع آوری نظرات اعضای هیئت علمی چک لیست ارزیابی طرح درس، طرح دوره و ارزیابی سوالات و ارسال نظرات به دانشگاه

-         پیگیری تدوین طرح درس توسط اساتید دانشکده در نیمسال اول و دوم  94-93

 

ارزشیابی

ارزشیابی اساتید

-         تهیه گزارش ارزشیابی اساتید و ارائه بازخورد به اساتید

-         نظر سنجی از اعضای هیئت علمی در خصوص گویه های اعتباربخشی و ارسال پیشنهادات به دانشگاه

-         نظرسنجی از اعضای هیئت علمی در خصوص فرم های ارزشیابی از استاد و ارسال نظرات به EDC 

ارزیابی درونی

-         تشکیل جلسات ارزیابی درونی گروه مامایی

-         تشکیل جلسات با مدیران گروه در خصوص ارزیابی درونی

-         پیگیری جهت انجام ارزیابی درونی توسط مدیران گروه

ارزیابی آزمون ها

-         گرد آوری 72 سری آزمون نیمسال دوم 93- 92 اساتید این دانشکده، تشکیل جلسات ارزیابی آزمون ها با حضور اعضای کمیته، انجام ارزیابی، جمع بندی نتایج و تکمیل فرم کد اطلاعاتی آزمون

-         ارسال نتایج ارزیابی آزمون ها به همراه کد اطلاعاتی به دانشگاه

-         ارائه بازخورد نتایج ارزیابی آزمون ها به اساتید

-         مکاتبه با دانشکده های دیگر در خصوص ارسال سوالات چهارگزینه ای اساتید این دانشکده در نیمسال دوم 93-92

-         ارسال سوالات چهارگزینه ای اساتید دیگر دانشکده ها به دانشکده های مربوطه در نیمسال دوم 93-92

-         پیگیری جهت ارائه شناسنامه سوالات توسط اساتید دانشکده

-         جمع آوری 585 سوال شناسنامه دار نیمسال اول 94- 93

-         برگزاری جلسات جهت ارزیابی سوالات شناسنامه دار

 

پژوهش در آموزش

-         نظرسنجی در خصوص الویت های پژوهش در آموزش و ارسال نظرات به EDC

 

کمیته دانشجویی

-         فراخوان به دانشجویان جهت عضویت در کمیته مشورتی و تهیه لیست متقاضیان

 

دانش پژوهی

-         همکاری در تکمیل فرم استاد نمونه و ارسال آن به دانشگاه

-         ارائه نظرات در خصوص آیین نامه معادل سازی فعالیت های اجرایی همکاران EDO و EDC

-         بررسی پرونده ارتقای دکتر معصومه باقری نسامی و ارسال آن به EDC

-         بررسی پرونده ارتقای دکتر محمدعلی حیدری گرجی و ارسال آن به EDC

 

استعداد درخشان

-         راهنمایی و مشاوره به دانشجویان استعداد درخشان در خصوص نحوه برخورداری از تسهیلات آموزشی و آشنایی با آیین نامه های مربوطه

المپیاد دانشجویی

-         اطلاع رسانی به دانشجویان در خصوص هفتمین المپیاد دانشجویی

-         تشکیل کمیته المپیاد دانشجویی

-         برگزاری جلسات با نفرات برتر المپیاد های گذشته

-         برگزاری کلاس های المپیاد درون دانشکده ای

-         تشکیل جلسات با اعضای کمیته و دانشجویان علاقه مند دانشکده

 

سایر فعالیت ها

-         هماهنگی جهت برگزاری کارگاه کارگاه "PBL" از طرف EDC دانشگاه مورخ 8/4/93

-         هماهنگی با اعضای هیئت علمی و کارشناسان آموزشی جهت شرکت در کارگاه ها و پیگیری گواهی های مربوطه

-         به روز رسانی سایت EDO دانشکده

-         انجام پایش آموزش بالینی در نیمسال دوم 93-92 و ارائه گزارش مشکلات بالینی استخراج شده در جلسه EDO دانشکده

-         تشکیل جلسات با اعضای کمیته پایش و تصمیم گیری در خصوص روند اجرایی آن

-         شرکت در جلسات EDC و کارگاه توانمندسازی ویژه کارشناسان EDO

-         اطلاع رسانی به اعضای هیئت علمی و کارشناسان آموزشی در خصوص کارگاه های آموزشی EDC و تهیه لیست متقاضیان و ارسال به دانشگاه و یادآوری جهت شرکت در کارگاه ها

-         همکاری با EDC در برگزاری کارگاه های توانمند سازی اعضای هیئت علمی

-         تشکیل جلسه با حضور مدیر EDC و گزارش عملکرد EDO و مشکلات آموزشی دانشکده

-         همکاری در برگزاری ژورنال کلاب گروه مامایی در دانشکده

 

 

 

 

 

 

1399/10/30
Powered by DorsaPortal