دانشکده پرستاری و مامائی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۲ مرداد
br ENGLISH
سال 1392

 

عملكرد سال 92

جشنواره شهيد مطهري

-         اطلاع رساني به اعضاي هيئت علمي و كارشناسان آموزشي در خصوص هفتمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري

 

برنامه ريزي آموزشي

طرح درس

-         ارسال راهنما و فرم هاي طرح درس و طرح دوره به كليه اعضاي هيئت علمي و آموزشي

-         پيگيري تدوين طرح درس توسط اساتيد دانشكده در نيمسال دوم 92-91 و نيمسال اول و دوم 93- 92

-         جمع آوري، بررسي، تايپ و ويرايش طرح درس نيمسال دوم 92-91

-         ارسال طرح درس نهايي به دانشگاه و پيگيري ارائه گواهي به اعضا

 

ارزشيابي

ارزشيابي اساتيد

-         تهيه گزارش ارزشيابي اساتيد و ارائه بازخورد به اساتيد

ارزيابي آزمون ها

-         گرد آوري 75 سري آزمون چهار گزينه اي نيمسال دوم 92-91 و همچنين 85 سري آزمون نيمسال اول 93- 92 اساتيد اين دانشكده، تشكيل جلسات ارزيابي آزمون ها با حضور اعضاي كميته، انجام ارزيابي، جمع بندي نتايج و تكميل فرم كد اطلاعاتي آزمون

-         ارسال ارزيابي و نتايج آن به همراه كد اطلاعاتي به دانشگاه

-         ارائه بازخورد نتايج ارزيابي آزمون ها به اساتيد

-         مكاتبه با دانشكده هاي ديگر در خصوص ارسال سوالات چهارگزينه اي اساتيد اين دانشكده در نيمسال دوم 92-91 و نيمسال اول 93- 92

-         ارسال سوالات چهارگزينه اي اساتيد ديگر دانشكده ها به دانشكده هاي مربوطه در نيمسال دوم 92-91 و نيمسال اول 93- 92

-         جمع آوري نظرات اعضاي هيئت علمي پيرامون شناسنامه دار نمودن سوالات و ارسال نظرات به دانشگاه

 

پژوهش در آموزش

-          

كميته دانشجويي

-         فراخوان به دانشجويان جهت عضويت در كميته مشورتي و تهيه ليست متقاضيان

 

دانش پژوهي

-          

 

استعداد درخشان

-         راهنمايي و مشاوره به دانشجويان استعداد درخشان در خصوص نحوه برخورداري از تسهيلات آموزشي و آشنايي با آيين نامه هاي مربوطه

-         برگزاري جلسه كارشناسان EDC با كارشناسان آموزش و دانشجويان دانشكده جهت آشنايي با آيين نامه استعداد درخشان ، آيين نامه المپياد دانشجويي و ارزشيابي اساتيد

المپياد دانشجويي

-         اطلاع رساني به دانشجويان در خصوص ششمين المپياد دانشجويي و تهيه ليست دانشجويان متقاضي شركت در المپياد و ارسال به دانشگاه

 

 

ساير فعاليت ها

-         برگزاري كارگاه "اخلاق و آموزش اخلاقي در علوم پزشكي" مورخ 16/4/92

-         هماهنگي جهت برگزاري كارگاه "مديريت زمان" از طرف EDC دانشگاه مورخ 24/6/92

-         هماهنگي جهت برگزاري كارگاه "آشنايي با روند اجرايي و نحوه تدوين فرآيند آموزشي جشنواره شهيد مطهري" از طرف EDC دانشگاه مورخ 22/7/92

-         هماهنگي جهت برگزاري كارگاه "چگونه اسلايدهاي خوبي بسازيم؟ (سري اول)" از طرف EDC دانشگاه مورخ 17/10/92

-         هماهنگي جهت برگزاري كارگاه كارگاه "چگونه اسلايدهاي خوبي بسازيم؟ (سري دوم)" از طرف EDC دانشگاه مورخ 16/11/92

-         هماهنگي با اعضاي هيئت علمي و كارشناسان آموزشي جهت شركت در كارگاه ها و پيگيري گواهي هاي مربوطه

-         هماهنگي با اعضاي هيئت علمي جهت شركت در سومين همايش مراكز و دفاتر توسعه آموزش و ارائه ليست متقاضيان به دانشگاه

-         همكاري با EDC دانشگاه و پيگيري امور محوله از جانب آن مركز

-         به روز رساني سايت EDO دانشكده

-         برگزاري جلسات در خصوص تدوين فرم پايش آموزش باليني

-         شركت در جلسات EDC و كارگاه توانمندسازي ويژه كارشناسان EDO

-         اطلاع رساني به اعضاي هيئت علمي در خصوص كارگاه آموزش مجازي و تهيه ليست متقاضيان و ارسال به دانشگاه

 

 

1394/07/11
Powered by DorsaPortal