دانشکده پرستاری و مامائی
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۹ مرداد
br ENGLISH
فرم فرايند هاي آموزشي
 
 

فرم درخواست ارزشيابي فعاليتهاي نوآورانه آموزشي جشنواره شهيد مطهري

   عنوان فارسي                                     عنوان انگليسي

 

حيطه نوآوري  را علامت بزنيد:   

تدوين برنامه و بازنگري برنامه هاي آموزشي

 روشها و تكنيك هاي آموزشي

 سنجش و ارزشيابي و اثربخشي آموزشي

مرجعيت ، رهبري  و مديريت آموزشي

مشاوره و راهنمائي و فعاليتهاي فرهنگي و امور تربيتي و اجتماعي

محصولات آموزشي

 

نام صاحب /صاحبان فعاليت نوآورانه

 نام همكاران

محل انجام فعاليت : دانشگاه            دانشكده                     گروه/رشته                            مقطع تحصيلي              

 

مدت زمان اجرا : تاريخ شروع                        تاريخ پايان

 

هدف كلي

 

 اهداف ويژه /اختصاصي

 

بيان مسئله (ضرورت انجام و اهميت اهداف انتخابي را ذكر كنيد )

 

مرور تجربيات و شواهد خارجي ( باذكررفرانس )

 

 مرور تجربيات و شواهد داخلي ( در اين بخش سوابق اجرائي اين نوآوري در دانشگاه وكشور بطور كامل با ذكررفرانس ذكر شود )

 

 

 

شرح مختصري از فعاليت صورت گرفته را بنويسيد  ( آماده سازي، چگونگي تجزيه و تحليل موقعيت و تطبيق متدولوژي ، اجرا و ارزشيابي را در اين بخش بنويسيد )

 

 

 

 شرح مختصري از فعاليت صورت گرفته را به انگليسي بنويسيد  ( آماده سازي، چگونگي تجزيه و تحليل موقعيت و تطبيق متدولوژي ، اجرا و ارزشيابي را در اين بخش بنويسيد )

 

 

 

شيوه هاي تعامل با محيط كه در آن فعاليت نوآورانه به محيط معرفي شده و يا مورد نقد قرار گرفته را ذكر كنيد.

توجه: در اين بخش موارد ذيل را ذكركنيد:

·          برگزاري دوره هاي آموزشي در جهت انتقال نوآوري

·          پذيرش در كنگره ها و جشنواره ها

·          شيوه هاي نشر نوآوري اعم از CD/ پاورپوينت / مقالات داخلي يا خارجي/تارنما/كتاب/ راهنما

·          شواهد تعميم نوآوري در اماكن ديگر و نتايج آنها

·        نقد خبرگان/ همكاران /مشتريان يا فراگيران

 

 

 

نتايج حاصل از اين فعاليت و اين كه فعاليت ارائه شده چگونه موفق شده است به اهداف خود دست يابد را بنوييسد

توجه: در اين بخش موارد ذيل را ذكركنيد:

·          شواهد دستيابي به اهداف براي هريك از اهداف ويژه به تفكيك

·          ميزان رضايتمندي فراگيران/مشتريان

·          تقاط قوت و ضعف و پيشنهادات براي آينده

 

 

 

 

 

سطح نوآوري

q در سطح گروه آموزشي براي اولين بار صورت گرفته است .

q در سطح دانشكده براي اولين بار صورت گرفته است .

q در سطح دانشگاه براي اولين بار صورت گرفته است .

q در سطح كشور براي اولين بار صورت گرفته است .

q در دنيا براي اولين بار صورت گرفته است .

 

 

اينجانب  .................. مجري فرايند بوده و متعهد مي گردم كليه اطلاعات مبتني بر واقعيت ترتيب داده شده است .

 

توجه : لازم است مجموعه ايي ازمستندات ، فيلم و .....مرتبط با فرايند كه ارزيابي واقعي آن را ممكن مي كند بصورت فايل تهيه و بهمراه فرم درخواست ارزشيابي جشنواره كشوري ارسال شود. اين مجموعه بايد حاوي اطلاعاتي باشد كه امكان اجراي اين فعاليت را توسط ساير افراد در مراكز ديگر فراهم نمايد( مثلا در حيطه تدوين و بازنگري برنامه حداقل بايد كوريكولوم كامل ضميمه باشد ).

 

 

 

فرم ارزشيابي فعاليتهاي نوآورانه آموزش پزشكي( داوران )- جشنواره شهيد مطهري

 

1.در صورتي كه فرايند مورد ارزيابي واجد هر يك از شرايط زير باشد مردود است و وارد بقيه فرايند داوري نمي شود.

q فعاليت­هاي خارج از حوزه آموزش مرتبط با اعضاي هيات علمي يا يكي از رده­هاي فراگيران علوم پزشكي (undergraduate،postgraduateوCME/CPD)

q فرايندي كه در دوره هاي گذشته به عنوان فرايند كشوري شناسايي و مورد تقدير قرار گرفته است

qطرح هايي كه صرفا ماهيت نظريه پردازي دارند

qپژوهش­هاي آموزشي كه ماهيت توليد علم دارند و نه اصلاح روندهاي آموزشي مستقر در دانشگاه­ها

 

q فرايندهايي كه:

·      مدت اجراي كمتر از شش ماه دارند (براي فرايندهايي كه اجراي مستمر دارند)‌

·     حداقل دو بار انجام نشده اند (براي فرايندهايي كه اجراي مكرر دارند)‌

·     مصوب مرجع ذي صلاح نشده اند (فرايندهايي كه ماهيتا اجراي يك باره دارند ولي تاثير مستمر دارند مانند برنامه هاي آموزشي يا سندهاي سياست گذاري)‌

2. معيارهاي ارزيابي فعاليتهاي  نوآورانه آموزشي (دانش پژوهي)

1.       هدف مشخص و روشن دارد.

q بلي             q خير

 

2.       براي انجام فرايند مرور بر متون انجام شده است.

q بلي             q خير

 

3.       از روش مندي مناسب و منطبق با اهداف استفاده شده است.

q بلي             q خير

 

4.       اهداف مورد نظر به دست آمده اند؟

q بلي             q خير

 

5.       فرايند به شكل مناسبي در اختيار ديگران قرار گرفته است. 

q بلي            q خير

 

6.       فرايند مورد نقد توسط مجريان قرار گرفته است.

q بلي             q خير


نظر نهايي ارزيابي دانشگاهي :

·         فعاليت نوآورانه است

·         فعاليت دانش پژوهانه است

·         دانش پژوهي آموزشي است

·         هيچكدام

سطح نوآوري

q در سطح گروه آموزشي براي اولين بار صورت گرفته است .

q در سطح دانشكده براي اولين بار صورت گرفته است .

q در سطح دانشگاه براي اولين بار صورت گرفته است .

q در سطح كشور براي اولين بار صورت گرفته است .

q در دنيا براي اولين بار صورت گرفته است .

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1395/11/04
Powered by DorsaPortal