دانشکده پرستاری و مامائی
۱۴۰۰ شنبه ۲۹ خرداد
br ENGLISH
فرم فرايند هاي آموزشي
 
 

فرم درخواست ارزشیابی فعالیتهای نوآورانه آموزشی جشنواره شهید مطهری

   عنوان فارسی                                     عنوان انگلیسی

 

حیطه نوآوری  را علامت بزنید:   

تدوین برنامه و بازنگری برنامه های آموزشی

 روشها و تکنیک های آموزشی

 سنجش و ارزشیابی و اثربخشی آموزشی

مرجعیت ، رهبری  و مدیریت آموزشی

مشاوره و راهنمائی و فعالیتهای فرهنگی و امور تربیتی و اجتماعی

محصولات آموزشی

 

نام صاحب /صاحبان فعالیت نوآورانه

 نام همکاران

محل انجام فعالیت : دانشگاه            دانشکده                     گروه/رشته                            مقطع تحصیلی              

 

مدت زمان اجرا : تاریخ شروع                        تاریخ پایان

 

هدف کلی

 

 اهداف ویژه /اختصاصی

 

بیان مسئله (ضرورت انجام و اهمیت اهداف انتخابی را ذکر کنید )

 

مرور تجربیات و شواهد خارجی ( باذکررفرانس )

 

 مرور تجربیات و شواهد داخلی ( در این بخش سوابق اجرائی این نوآوری در دانشگاه وکشور بطور کامل با ذکررفرانس ذکر شود )

 

 

 

شرح مختصری از فعالیت صورت گرفته را بنویسید  ( آماده سازی، چگونگی تجزیه و تحلیل موقعیت و تطبیق متدولوژی ، اجرا و ارزشیابی را در این بخش بنویسید )

 

 

 

 شرح مختصری از فعالیت صورت گرفته را به انگلیسی بنویسید  ( آماده سازی، چگونگی تجزیه و تحلیل موقعیت و تطبیق متدولوژی ، اجرا و ارزشیابی را در این بخش بنویسید )

 

 

 

شیوه های تعامل با محیط که در آن فعالیت نوآورانه به محیط معرفی شده و یا مورد نقد قرار گرفته را ذکر کنید.

توجه: در این بخش موارد ذیل را ذکرکنید:

·          برگزاری دوره های آموزشی در جهت انتقال نوآوری

·          پذیرش در کنگره ها و جشنواره ها

·          شیوه های نشر نوآوری اعم از CD/ پاورپوینت / مقالات داخلی یا خارجی/تارنما/کتاب/ راهنما

·          شواهد تعمیم نوآوری در اماکن دیگر و نتایج آنها

·        نقد خبرگان/ همکاران /مشتریان یا فراگیران

 

 

 

نتایج حاصل از این فعالیت و این که فعالیت ارائه شده چگونه موفق شده است به اهداف خود دست یابد را بنوییسد

توجه: در این بخش موارد ذیل را ذکرکنید:

·          شواهد دستیابی به اهداف برای هریک از اهداف ویژه به تفکیک

·          میزان رضایتمندی فراگیران/مشتریان

·          تقاط قوت و ضعف و پیشنهادات برای آینده

 

 

 

 

 

سطح نوآوری

q در سطح گروه آموزشی برای اولین بار صورت گرفته است .

q در سطح دانشکده برای اولین بار صورت گرفته است .

q در سطح دانشگاه برای اولین بار صورت گرفته است .

q در سطح کشور برای اولین بار صورت گرفته است .

q در دنیا برای اولین بار صورت گرفته است .

 

 

اینجانب  .................. مجری فرایند بوده و متعهد می گردم کلیه اطلاعات مبتنی بر واقعیت ترتیب داده شده است .

 

توجه : لازم است مجموعه ایی ازمستندات ، فیلم و .....مرتبط با فرایند که ارزیابی واقعی آن را ممکن می کند بصورت فایل تهیه و بهمراه فرم درخواست ارزشیابی جشنواره کشوری ارسال شود. این مجموعه باید حاوی اطلاعاتی باشد که امکان اجرای این فعالیت را توسط سایر افراد در مراکز دیگر فراهم نماید( مثلا در حیطه تدوین و بازنگری برنامه حداقل باید کوریکولوم کامل ضمیمه باشد ).

 

 

 

فرم ارزشیابی فعالیتهای نوآورانه آموزش پزشکی( داوران )- جشنواره شهید مطهری

 

1.در صورتی که فرایند مورد ارزیابی واجد هر یک از شرایط زیر باشد مردود است و وارد بقیه فرایند داوری نمی شود.

q فعالیت­های خارج از حوزه آموزش مرتبط با اعضای هیات علمی یا یکی از رده­های فراگیران علوم پزشکی (undergraduate،postgraduateوCME/CPD)

q فرایندی که در دوره های گذشته به عنوان فرایند کشوری شناسایی و مورد تقدیر قرار گرفته است

qطرح هایی که صرفا ماهیت نظریه پردازی دارند

qپژوهش­های آموزشی که ماهیت تولید علم دارند و نه اصلاح روندهای آموزشی مستقر در دانشگاه­ها

 

q فرایندهایی که:

·      مدت اجرای کمتر از شش ماه دارند (برای فرایندهایی که اجرای مستمر دارند)‌

·     حداقل دو بار انجام نشده اند (برای فرایندهایی که اجرای مکرر دارند)‌

·     مصوب مرجع ذی صلاح نشده اند (فرایندهایی که ماهیتا اجرای یک باره دارند ولی تاثیر مستمر دارند مانند برنامه های آموزشی یا سندهای سیاست گذاری)‌

2. معیارهای ارزیابی فعالیتهای  نوآورانه آموزشی (دانش پژوهی)

1.       هدف مشخص و روشن دارد.

q بلی             q خیر

 

2.       برای انجام فرایند مرور بر متون انجام شده است.

q بلی             q خیر

 

3.       از روش مندی مناسب و منطبق با اهداف استفاده شده است.

q بلی             q خیر

 

4.       اهداف مورد نظر به دست آمده اند؟

q بلی             q خیر

 

5.       فرایند به شکل مناسبی در اختیار دیگران قرار گرفته است. 

q بلی            q خیر

 

6.       فرایند مورد نقد توسط مجریان قرار گرفته است.

q بلی             q خیر


نظر نهایی ارزیابی دانشگاهی :

·         فعالیت نوآورانه است

·         فعالیت دانش پژوهانه است

·         دانش پژوهی آموزشی است

·         هیچکدام

سطح نوآوری

q در سطح گروه آموزشی برای اولین بار صورت گرفته است .

q در سطح دانشکده برای اولین بار صورت گرفته است .

q در سطح دانشگاه برای اولین بار صورت گرفته است .

q در سطح کشور برای اولین بار صورت گرفته است .

q در دنیا برای اولین بار صورت گرفته است .

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1399/10/30
Powered by DorsaPortal