دانشکده پرستاری و مامائی
۱۴۰۰ شنبه ۲۹ خرداد
br ENGLISH
عناوين فرايند هاي برتر

فرایند های منتخب جشنواره کشوری  شهید مطهری

دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه ساری

 

خلاقیت در ارزیابی بالینی با تلفیق Guide& Logbook  Educational(جشنواره پنجم سال 91)

محبوبه یعقوبیان- فاطمه سال مه- طاهره یعقوبی- منیژه زکی زاده- زهرا اسماعیلی- نازنین واعظ زاده- رقیه سواسری- نفیسه قانعی- فرحناز گل محمدی- مریم گل محمدی- ربابه صباغی- راضیه مختارپور

 

اثربخشی گردهمایی جامع اساتید مشاور و دانشجویان بر موفقیت برنامه استاد مشاور در دانشگاهها (اقدام پژوهی) (جشنواره ششم سال 92)

محمدرضا اندرواژ- دکتر یدالله جنتی- دکتر زهره شاه حسینی- جبار حیدری فرد

 

"اجرا و ارزشیابی آموزش ژورنال کلاب مبتنی بر شواهد به دانشجویان کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی" (جشنواره نهم سال 95)

دکتر زینب حمزه­ گردشی، دکتر زهره شاه ­حسینی

 

 
 

فرایند های منتخب جشنواره دانشگاهی شهید مطهری

دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه ساری

 

    

تدورین   Log book برای ارزشیابی واحدهای  بالینی دانشجویان مامایی (جشنواره چهارم سال 90)

مرجان احمد شیروانی

 

اجرای طرح منتورشیپ برای کارآموزی بارداری زایمان دانشجویان مامایی (جشنواره چهارم سال 90)

مرجان احمد شیروانی- طاهره یعقوبی- محبوبه یعقوبیان

 

ارتقاء عملکرد اساتید راهنما در زمینه مشاوره دانشجویان در دانشکده پرستاری و مامایی مازندران(جشنواره پنجم سال 91)

جبار حیدری فرد- طاهره یعقوبی- احترام السادات ایلالی- محبوبه یعقوبیان- روانبخش اسماعیلی

 

آموزش اپیزیاتومی با استفاده از نسوج حیوانی (جشنواره پنجم سال 91)

ماه منیر دانش- مرجان احمد شیروانی- فریده رضایی ابهری- رضوان نثیر- شهربانو جعفری

 

ارتقاء سیستماتیزه آموزش دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه ساری(جشنواره پنجم سال 91)

طاهره یعقوبی- محبوبه یعقوبیان- صغری خانی- دکتر کوروش وحیدشاهی

 

خلاقیت در ارزیابی بالینی با تلفیق Guide& Logbook  Educational(جشنواره پنجم سال 91)

محبوبه یعقوبیان- فاطمه سال مه- طاهره یعقوبی- منیژه زکی زاده- زهرا اسماعیلی- نازنین واعظ زاده- رقیه سواسری- نفیسه قانعی- فرحناز گل محمدی- مریم گل محمدی- ربابه صباغی- راضیه مختارپور

 

مدیریت و رهبری آموزشی در محیط بالینی با کمترین هزینه و حداکثر کارآئی (جشنواره ششم سال 92)

محبوبه یعقوبیان- سیما کاهنی- زهرا اسماعیلی- نازنین واعظ زاده- طاهره یعقوبی- ماه منیر دانش- فریده رضایی ابهری- حمیرا عادلی- ناهید آقایی- ربابه صباغی- رقیه سواسری- نفیسه قانعی

 

اثربخشی گردهمایی جامع اساتید مشاور و دانشجویان بر موفقیت برنامه استاد مشاور در دانشگاهها (اقدام پژوهی) (جشنواره ششم سال 92)

محمدرضا اندرواژ- دکتر یدالله جنتی- دکتر زهره شاه حسینی- جبار حیدری فرد

 

اجرای طرح منتورشیپ (رایزنی) در زایشگاه: بهبود مهارت های بالینی دانشجویان مامایی (جشنواره ششم سال 92)

دکتر زینب حمزه گردشی- طاهره یعقوبی- مرجان احمد شیروانی- دکتر زهره شاه حسینی- ماه منیر دانش- کبرا عابدیان- مولود فخری- فریده رضایی ابهری

 

ارتقای مهارت بالینی کارآموزان مامایی: انجام زایمان با رویکرد تلفیقی (جشنواره ششم سال 92)

ماه منیر دانش- دکتر زهره شاه حسینی- دکتر زینب حمزه گردشی- ژیلا گنجی- دکتر حمیده عظیمی- فریده رضایی ابهری- محبوبه یعقوبیان

 

ارتقای خدمات مشاوره ای با رویکرد کل نگر (Holistic Counseling) در مراقبت های مامایی (جشنواره هفتم سال 93)

دکتر زینب حمزه گردشی، ماه منیر دانش، دکتر زهره شاه حسینی، دکتر حسین جلاهی

 

انتخاب نمایندگان شایسته کلاس و توانمند سازی آنان(جشنواره هفتم سال 93)

محمدرضا اندرواژ ، دکتریدا... جنتی

 

بررسی همخوانی نمره ارزشیابی استاد با نمره خود ارزشیابی دانشجویان مامایی در دروس بالینی (جشنواره هفتم سال 93)

کبرا عابدیان کاسگری - دکتر معصومه باقری نسامی -دکتر زهره شاه حسینی

 

آموزش اپیزیوتومی با استفاده از زبان دام(جشنواره هفتم سال 93)

ماه منیر دانش، دکتر زهره شاه حسینی، دکتر زینب حمزه گردشی، دکتر حسین جلاهی و همکاران

 

ارزیابی و بازنگری سرفصل درس پرستاری کودکان 2 کارشناسی پرستاری از دیدگاه اعضای هیئت علمی گروه اطفال دانشکده های پرستاری و مامایی سراسر کشور (جشنواره هشتم سال 94)

سیما کاهنی

 

تاثیر شیوه آموزش در فراگیری احیاء نوزادان در دانشجویان پرستاری (جشنواره هشتم سال 94)

سیما کاهنی

 

آموزش اخلاق حرفه ای با نمایش سناریوهای آموزشی دانشجویی(جشنواره هشتم سال 94)

محبوبه یعقوبیان

 

"پیاده سازی آموزش گام به گام احیاء نوزادان با روش کارگاهی در دانشجویان پرستاری" (جشنواره نهم سال 95)

سیما کاهنی

 

"پیاده سازی روش گروهی اسمی در راستای توانمندسازی دانشجویان کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی در نحوه تدوین راهکارهای ارتقا دهنده باروری سالم" (جشنواره نهم سال 95)

دکتر زهره شاه­ حسینی، دکتر زینب حمزه­ گردشی

 

"اجرا و ارزشیابی آموزش ژورنال کلاب مبتنی بر شواهد به دانشجویان کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی" (جشنواره نهم سال 95)

دکتر زینب حمزه­ گردشی، دکتر زهره شاه­ حسینی

 

 

 

 

1399/10/30
Powered by DorsaPortal