دانشکده پرستاری و مامائی
۱۴۰۰ شنبه ۲۹ خرداد
br ENGLISH
اولويت هاي پژوهش در آموزش
معاونت آموزشی
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
 1.بررسی نقاط قوت و ضعف آموزش بالینی)آموزش درمانگاهی، گزارش صبحگاهی، آموزش بر بالین ( و ارائه
راهکار جهت افزایش کیفیت در آموزش بالینی
.2 بررسی روش های تدریس در آموزش بالینی و میزان رضایت دانشجویان
.3 بررسی روش های تدریس در آموزش علوم پایه و میزان رضایت دانشجویان
.4 بررسی وضعیت افت تحصیلی دانشجویان و عوامل مرتبط با آن
.5 چالش های آموزش علوم پزشکی از دیدگاه اعضاء هیئت علمی
.6 تاثیر آموزش گروه همتایان (Peer-teaching) بر میزان یادگیری و رضایت دانشجویان
.7 مقایسه سبک ها و الگو های مختلف یادگیری در بین دانشجویان رشته های مختلف
.8 عملکرد اساتید مشاور از دیدگاه دانشجویان، اعضاء هیئت علمی و ارائه راهکار جهت افزایش کارائی آن
.9 بررسی دیدگاه اساتید از نحوه ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان
.11 ارائه راهکار جهت بهبود نحوه ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان
.11 بررسی وضعیت روش های ارزیابی دانشجویان در پیشرفت تحصیلی
.12 بررسی عوامل تاثیرگذار بر اجرای مطلوب ارزیابی درونی گروه های آموزشی
.13 مقایسه وضعیت فیزیکی دانشکده ها با استاندارد های آموزشی ) شاخص های مرجع رسمی(
.14 اخلاق حرفه ای در محیط آموزشی دانشگاه از دیدگاه دانشجویان ، اعضاء هیئت علمی و مدیران
.15 بررسی اعتبار درونی نمرات امتحانی دانشجویان
.16 شیوه های ارتقاء کیفیت آموزش درمانگاهی
.17 شیوه های ارتقاء کیفیت گزارش صبحگاهی
.18 شیوه های ارتقاء کیفیت آموزش بر بالین
و همچنین
سایر موضوعاتی که در حیطه آموزش علوم پزشکی نیاز به پژوهش دارد.) شایان ذکر است اولویت های مرکزز در را
برنامه کمیته پژوهش در آموزش قرار دارد(
اولویت های پژوهش در آموزش سال 3131

 
1399/10/30
Powered by DorsaPortal