دانشکده پرستاری و مامائی
۱۴۰۰ شنبه ۲۹ خرداد
br ENGLISH
اساسنامه

 

بنام خدا

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

معاونت آموزشی

 

 

آئین نامه تشکیل کمیته های مشورتی دانشجویی در مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور

( بازنگری شده - آذر1391)

 

مقدمه و هدف :

با توجه به اینکه دانشجویان مشتریان اصلی نظام آموزشی هستند و وجود سازوکار دائمی برای بهره گیری از نظرات آنان برای بهبود نظام آموزشی ضروری است ، لذا بمنظور دستیابی به این هدف مهم ، بموجب این آئین نامه کمیته های مشورتی دانشجویی در مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی که مسئولیت ارتقای کیفی آموزش را در دانشگاههای علوم پزشکی بعهده دارند ، ایجاد می شوند.

 

ماده 1: شرح وظایف

1-    زمینه سازی برای بهره گیری از خلاقیت و طرح ها و ایده های نوآورانه آموزشی دانشجویان

2-    انتقال مشکلات،انتقادات و پیشنهادات دانشجویان در حیطه ی آموزشی از طریق کمیته مشورتی به سطوح مدیریت کلان آموزشی دانشگاه و معاونت آموزشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

3-    بسترسازی تعامل و تبادل تجارب و فعالیت های دانشجویی در حیطه های آموزش علوم پزشکی

4-    ایجاد فرهنگ مشارکت و احساس مسئولیت در بین دانشجویان برای ارتقای کیفی آموزشی

5-    بسترسازی برای تعامل آگاهانه، علمی و فعال دانشجویان با نظام آموزشی جاری در جهت ارتقاء برنامه ها ی آموزشی

ماده 2: ترکیب کمیته مشورتی دانشجویی

کمیته مشورتی دانشجویی متشکل است از :

1-    رئیس کمیته : معاون آموزشی و نایب رئیس مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه که با حضور هر یک جلسه رسمیت خواهد داشت.

2-    دبیر کمیته : یکی از اعضای دانشجویی کمیته به انتخاب اعضای کمیته

3-    اعضای دانشجویی : نمایندگان دانشجویان تمامی دانشکده های موجود در دانشگاه به انتخاب رئیس دانشکده ها

4-    مسئول دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه

تبصره 1: از هر دانشکده حداقل دو نفر و از دانشکده پزشکی چهار نفر( دو نفر از دانشجویان علوم پایه و دو نفر از بالینی ) با انتخاب رئیس دانشکده مربوطه عضو کمیته خواهند شد.

تبصره 2 : مدیر  EDO دانشکده در صورت لزوم و با نظر رئیس کمیته در جلسات کمیته شرکت می نماید.

ماده 3 : شرایط عضویت دانشجویان در کمیته مشورتی

1-    علاقمندی به مسائل آموزشی ( سابقه همکاری با EDC , EDO و همکاری در طرح های پژوهش در آموزش و...)

2-    داشتن ایده های نو برای ارتقای آموزش

3-    نداشتن سابقه مشروطی و مشکل انظباطی در طول تحصیل

4-پایبندی به رعایت اخلاق حرفه ای

ماده4: نحوه انتخاب اعضای دانشجویی

رئیس هر دانشکده در آغاز سال تحصیلی در یک جلسه عمومی اهداف و برنامه های کمیته را به آگاهی دانشجویان رسانده، سپس دانشجویان نمایندگان خود را برای عضویت درکمیته مشورتی به تعداد دو برابر سهمیه انتخاب و پس از آن رئیس دانشکده از میان آنها اعضای دانشجویی کمیته را با توجه به شرایط مندرج در ماده 3 وCV آنان انتخاب و به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه معرفی می نماید .

تبصره 3: اعضای دانشجویی برای یکسال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

 

ماده 5 : نحوه تعامل اعضای دانشجویی با سایر دانشجویان

اعضای منتخب دانشجویی دانشکده ها موظف هستند ، نظرات و پیشنهادات دانشجویان دانشکده مربوطه را در خصوص مسائل آموزشی اخذ و به کمیته مشورتی دانشجویی ارائه نمایند .

 

ماده 6 : تواتر و تصمیمات جلسات کمیته

رئیس کمیته موظف است در هر ترم حداقل دو بار جلسه را با حضور اعضا تشکیل نماید و تصمیمات مرتبط به دانشگاه و دانشکده را به شورای آموزشی دانشگاه و دانشکده و آنهایی را که نیاز به طرح در سطح وزارت بهداشت ، درمان و آموزش علوم پزشکی را دارد ، به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت ارائه نماید.

 

ماده 7 : نحوه بهره گیری از تصمیمات جلسات کمیته

شورای آموزشی دانشگاهها و مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت از نظرات و پیشنهادات مفید و کاربردی دانشجویان که از طریق کمیته مشورتی دانشجویی دریافت می نمایند ، استقبال و تصمیمات مقتضی را جهت عملیاتی نمودن آنها اتخاذ می نمایند.

 

این آئین نامه دارای7 ماده و 3 تبصره است و پس از ابلاغ لازم الاجرا خواهد بود و جایگزین تمامی آئین نامه های مربوطه خواهد شد.

1399/10/30
Powered by DorsaPortal