دانشکده پرستاری و مامائی
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۹ مرداد
br ENGLISH
فعاليت ها

 

برنامه ها

1.       اطلاع رساني كليه آيين نامه ها و مصوبات آموزشي مرتبط و راهنمايي دانشجويان

2.       ارتباط با دانشجويان براي جمع آوري پيشنهادات آموزشي و انتقال به مسئولين

3.       همكاري در اجراي نيازسنجي ها و پرسشنامه هاي دوره اي مرتبط با دانشجويان

4.       پيگيري جهت به حداكثر رساندن مشاركت دانشجويان در انجام ارزشيابي اساتيد

5.       برگزاري جلسه با رئيس دانشكده و معاون آموزشي، مديران و اعضاي هيئت علمي گروه هاي آموزشي دانشكده جهت انتقال نظرات و پيشنهادات

6.       جلب مشاركت دانشجويان در جهت ارتقاي آموزش

ارائه گزارش عملكرد و هماهنگي مستمر با دفتر توسعه آموزش دانشكده
1396/02/12
Powered by DorsaPortal