دانشکده پرستاری و مامائی
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۹ مرداد
br ENGLISH
سال 1394

 
 

گزارش عملكرد EDO

دانشكده پرستاري و مامايي نسيبه

 

طرح دوره و طرح درس

*      ارسال راهنما و فرم هاي طرح دوره و طرح درس به اساتيد

*      جمع آوري نظرات اعضاي هيئت علمي در خصوص چك ليست ارزيابي طرح دوره و طرح درس و ارسال نظرات به EDC دانشگاه

*      تعداد كل دروس ارائه شده: 146 (نيمسال اول) - 130 (نيمسال دوم)

*      تعداد كل دروس ارائه شده توسط اساتيد دانشكده: 106 - 87

*      تعداد طرح دوره ارائه شده: 16 - 24

*      تعداد طرح درس ارائه شده: 418 - 526

*      تشكيل كميته ارزيابي طرح دوره و طرح درس در دانشكده

*      صدور ابلاغ براي نمايندگان گروه هاي داخلي جراحي، مديريت، اطفال، بهداشت جامعه، اصول و فنون و روان به عنوان عضو كميته به پيشنهاد EDO و توسط معاون آموزشي دانشكده

*      برگزاري 13 جلسه ارزيابي طرح دوره و طرح درس در نيمسال اول

*      تعداد طرح دوره بررسي شده در كميته: 16

*      تعداد طرح درس ارزيابي شده در كميته: 418

*      ارائه بازخورد طرح دوره و طرح درس ارزيابي شده به اساتيد

*      ارسال رونوشت بازخورد طرح دوره و طرح درس به EDC دانشگاه

جشنواره شهيد مطهري

*      تشكيل كميته جشنواره شهيد مطهري، پژوهش در آموزش و دانش پژوهي

*      صدور ابلاغ براي اعضاي كميته

*      اطلاع رساني به اعضاي هيئت علمي و كارشناسان آموزشي در خصوص جشنواره آموزشي شهيد مطهري و پيگيري ارسال فرآيندهاي دانشكده به EDCدانشگاه

*      ارسال فرآيندهاي گروه هاي آموزشي (3 مورد) به EDC به شرح ذيل:

*      آموزش اخلاق حرفه اي با نمايش سناريوهاي آموزشي دانشجويي محبوبه يعقوبيان

*      ارتقاي آگاهي دانشجويان پرستاري در اقدامات احياي نوزادان از طريق آموزش كارگاهي احيا به شيوه گام به گام سيما كاهني، دكتر زهره شاه حسيني

*      بررسي نظرات اعضاي هيئت علمي گروه اطفال دانشگاه هاي علوم پزشكي پيرامون بازنگري درس پرستاري كودكان 2 سيما كاهني

پژوهش در آموزش

*      نظرسنجي در خصوص الويت هاي پژوهش در آموزش از اعضاي هيئت علمي دانشكده از طريق مكاتبه و ارسال نقطه نظرات به EDC دانشگاه

*      اطلاع رساني به اعضاي هيئت علمي و دانشجويان در خصوص انتخاب پژوهشگر برتر در زمينه پژوهش در آموزش

*      ارائه طرح هاي پژوهش در آموزش انجام شده توسط اساتيد دانشكده به EDC دانشگاه به شرح ذيل:  

*      ارتباط هوش هيجاني با روش هاي مقابله مذهبي و سلامت عمومي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي مازندران در سال 93 معصومه باقري نسامي- دانشجو امير حسين گودرزيان

*      ارزيابي اخلاق حرفه اي كارورزان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مازندران در محيط باليني از ديدگاه اساتيد در سال 1393دكتر افشين قلي پور، معصومه باقري نسامي، ابوالفضل فيروزيان، محسن اعرابي، شقايق گلشن آرا

*      بررسي نظرات اعضاي هيأت علمي گروه اطفال دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور در مورد سر فصل درس تئوري پرستاري كودكان 2 رشته كارشناسي پرستاري سيما كاهني- دكتر زهره شاه حسيني

*      آموزش اخلاق حرفه اي با استفاده از كليپ هاي نمايشي دانشجويي محبوبه يعقوبيان

*      ارتقاء آگاهي پرستاران در اقدامات احياء نوزادان از طريق آموزش كارگاهي احياء به شيوه گام به گام سيما كاهني، دكتر زهره شاه حسيني

*      بررسي تاثير آموزش بر ميزان آگاهي و عملكرد خود گزارش دهي پرستاران در زمينه رعايت منشور حقوق بيمار دكتر زهره شاه حسيني

*      عوامل تسهيل كننده و بازدارنده شركت پرستاران و ماماها در برنامه هاي آموزش مداوم دكتر زهره شاه حسيني

*      بررسي تاثير دو شيوه آموزشي سخنراني و تلفيقي بر يادگيري و رضايت دانشجويان در واحد درسي اصول مديريت محبوبه يعقوبيان

*      اجرا و استفاده از نتايج طرح هاي پژوهش در آموزش دانشكده در برنامه هاي آموزشي دانشجويان جهت ارتقاي كيفيت آموزش

*      كسب عنوان پژوهشگر برتر در زمينه پژوهش در آموزش در بين اساتيد دانشگاه توسط خانم دكتر معصومه باقري عضو هيئت علمي دانشكده پرستاري و مامايي نسيبه ساري

دانش پژوهي

*      ارسال آيين نامه و فرم هاي دانش پژوهي به اعضاي هيئت علمي دانشكده طي نامه

*      تشكيل جلسات مشاوره در خصوص فرم ها و آيين نامه هاي دانش پژوهي به اساتيد

*       تشكيل جلسات دانش پژوهي و بررسي پرونده ارتقاي 3 نفر از اساتيد دانشكده و ارسال فرم هاي تكميل شده به EDC دانشگاه

استعداد درخشان

*      تشكيل جلسه با دانشجويان استعداد درخشان جهت آشنايي دانشجويان با آيين نامه هاي مربوطه

*      راهنمايي و مشاوره موردي به دانشجويان استعداد درخشان در خصوص نحوه برخورداري از تسهيلات آموزشي

*      تعداد دانشجويان استفاده كننده از تسهيلات استعداد درخشان براي مقاطع بالاتر:

3 نفر سال 93

*      دانشجوي استعداد درخشان در مقطع كارشناسي رشته مامايي- كارشناسي ارشد مشاوره در مامايي- دانشگاه علوم پزشكي مازندران مريم معصومي

*      دانشجوي استعداد درخشان در مقطع كارشناسي ارشد پرستاري ويژه- دكتري سلامت در بلايا و فوريت ها- دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران سيد حسين حسيني

*      دانشجوي استعداد درخشان در مقطع كارشناسي ارشد پرستاري ويژه- دكتري پرستاري- دانشگاه علوم پزشكي گلستان فرشته عراقيان

3 نفر سال 94

*      دانشجوي استعداد درخشان در مقطع كارشناسي رشته مامايي- كارشناسي ارشد مشاوره در مامايي- دانشگاه علوم پزشكي مازندران زهرا وفايي نژاد

*      دانشجوي استعداد درخشان در مقطع كارشناسي رشته پرستاري كارشناسي ارشد پرستاري ويژه- دانشگاه علوم پزشكي مازندران محمدرضا ذاكري

*      دانشجوي استعداد درخشان در مقطع كارشناسي رشته پرستاري كارشناسي ارشد پرستاري سالمندي- دانشگاه علوم پزشكي ايران سعيده حاجتي

*      كسب رتبه اول كشوري در آزمون كارشناسي ارشد رشته مشاوره در مامايي توسط خانم مرضيه عزيزي دانشجوي كارشناسي رشته مامايي دانشكده پرستاري و مامايي نسيبه ساري سال 93

*      كسب رتبه چهارم كشوري در آزمون كارشناسي ارشد رشته مشاوره در مامايي توسط خانم مريم زارعي دانشجوي كارشناسي رشته مامايي دانشكده پرستاري و مامايي نسيبه ساري سال 94

المپياد دانشجويي

*      اطلاع رساني گسترده به دانشجويان در خصوص هفتمين المپياد دانشجويي

*      تشكيل كميته المپياد دانشجويي

*      برگزاري جلسات با حضور مسئولين دانشكده، مدير و كارشناس EDO و نفرات برتر المپياد هاي گذشته (3 جلسه)

*      برگزاري كلاس هاي المپياد درون دانشكده اي با همكاري دو نفر از اساتيد دانشكده (4 جلسه)

كميته مشورتي

*      تشكيل كميته مشورتي دانشجويي با عضويت دانشجويان علاقه مند

*      برگزاري جلسات با اعضاي كميته و ارسال صورتجلسات به EDC دانشگاه

استاندارد سازي آزمون ها

*      تشكيل كميته ارزيابي آزمون ها

*      صدور ابلاغ براي اساتيد پيشنهادي  EDOاز گروه هاي داخلي جراحي، مديريت، اطفال، بهداشت جامعه، اصول و فنون و روان توسط معاون آموزشي دانشكده

*      جمع آوري نظرات اعضاي هيئت علمي در خصوص چك ليست ارزيابي سوالات و ارسال نظرات به EDC دانشگاه

*      تعداد آزمون هاي برگزار شده در دانشكده: 121 (نيمسال اول) – 108(نيمسال دوم)

*      تعداد سوالات چهارگزينه اي: 1340 - 2248

*      تعداد سوالات چهارگزينه اي شناسنامه دار ارائه شده به دانشكده: 751 - 948

*      تعداد جلسات كميته استاندارد سازي آزمون ها در سطح دانشكده: 28

*      تعداد گروه هاي برگزار كننده جلسه ارزيابي آزمون ها: 6

*      تعداد جلسات كميته استاندارد سازي آزمون ها به تفكيك گروه

*      داخلي جراحي: 13

*      روان: 5

*      اصول و فنون و مديريت: 2

*      اطفال: 1

*      مامايي: 7

*      تعداد سوالات چهارگزينه اي بررسي شده توسط كميته ارزيابي آزمون ها: 751

*      تعداد سوالات چهارگزينه اي بررسي شده و بازخورد داده شده به گروه ها: 751

*      تعداد اعضاي هيئت علمي كه سوالات را در اختيار دانشكده قرار دادند: 19

*      بازخورد سوالات ارزيابي شده به اساتيد

*      ارسال رونوشت بازخورد سوالات به EDC دانشگاه

ارزيابي دروني

*      برگزاري 2 جلسه ارزيابي دروني با حضور كارشناسان EDC دانشگاه و مدير و كارشناس EDO دانشكده

*      تشكيل كميته راهبردي ارزيابي دروني در دانشكده

*      صدور ابلاغ به عنوان عضو كميته راهبردي ارزيابي دروني براي مديران گروه هاي آموزشي دانشكده توسط معاون آموزشي دانشكده

*      برگزاري 4 جلسه توجيهي با مديران گروه هاي آموزشي با حضور مدير و كارشناس EDO دانشكده

*      تعداد گروه هاي داراي كميته ارزيابي دروني: 6

*      تعداد گروه هايي كه ارزيابي دروني را انجام داده اند: 6

*      تعداد گروه هايي كه ارزيابي دروني آنها توسط ارزياب دانشكده (EDO) مورد بررسي قرار گرفته است: 6

*      تعداد گروه هايي كه ارزيابي دروني را در سطح گروه به منظور مرتفع كردن نقاط ضعف گروه تشكيل داده اند: 1 (اطفال)

اعتبار بخشي

*      تشكيل كميته فرعي اعتبار بخشي

*      صدور ابلاغ براي اعضاي كميته

*      نظر سنجي از اعضاي هيئت علمي در خصوص گويه هاي اعتباربخشي و ارسال پيشنهادات به EDC دانشگاه 

ارزشيابي اساتيد

*      نظرسنجي از اعضاي هيئت علمي در خصوص فرم هاي ارزشيابي از استاد و ارسال نظرات به EDC دانشگاه

*      تعداد گروه هاي آموزشي كه بازخورد رتبه بندي ارزشيابي دانشجو از استاد را در دروس نظري، عملي، كارآموزي و كارورزي دريافت نموده اند: 6

*      تعداد گروه هاي آموزشي كه بازخورد رتبه بندي ارزشيابي دانشجو از استاد را در دروس نظري، عملي، كارآموزي و كارورزي (رسمي- حق التدريس) دريافت نموده اند: 6

*      تقدير از 3 نفر برتر در ارزشيابي دانشجو از استاد در بين اعضاي هيئت علمي دانشكده

*      تقدير از 3 نفر برتر در ارزشيابي دانشجو از استاد در بين اساتيد رسمي دانشكده

*      تقدير از 3 نفر برتر در ارزشيابي دانشجو از استاد در بين اساتيد حق التدريس دانشكده

*      تقدير از افراد با ميانگين نمره بالاي 4.25 در ارزشيابي دانشجو از استاد در دانشكده

توانمندسازي اساتيد

*      برگزاري كارگاه "PBL" در دانشكده

*      برگزاري كارگاه استاندارد سازي آزمون ها در دانشكده

*      شركت اعضاي هيئت علمي و كارشناسان آموزشي دانشكده در كارگاه هاي توانمندسازي EDC دانشگاه

*      تعداد اعضاي هيئت علمي دانشكده كه در كارگاه توانمند سازي اساتيد شركت نموده اند: 16

*      برگزاري سمينار اخلاق حرفه اي و مقررات به منظور ارتقاي رفتار و منش حرفه اي در دانشكده

*      انجام نيازسنجي كارگاه هاي توانمندسازي اساتيد و ارسال نتايج به EDC دانشگاه

برنامه ريزي آموزشي

*      برگزاري 4 جلسه با مديران گروه در خصوص بازنگري لاگ بوك هاي دانشكده

*      تدوين فرم يكسان براي لاگ بوك و ارسال به مديران گروه از طرف EDO دانشكده

*      استاندارد سازي تعداد 16 لاگ بوك توسط گروه هاي آموزشي دانشكده بر اساس كوريكولوم

*      تعداد لاگ بوك هاي مميزي شده توسط دانشكده: 16

پايش آموزش باليني

*      تشكيل كميته پايش آموزش باليني و برگزاري جلسات با اعضاي كميته

*      انجام پايش آموزش باليني، استخراج مشكلات باليني و ارائه گزارش در جلسه EDO دانشكده

*      انعكاس مشكلات موجود به مديران گروه هاي آموزشي جهت مرتفع نمودن مشكلات موجود

ژورنال كلاب

*      برگزاري 13 جلسه ژورنال كلاب گروه مامايي 

*      برگزاري 7 جلسه ژورنال كلاب گروه هاي پرستاري

*      بازنگري چك ليست ارزيابي ژورنال كلاب و ارسال فرم پيشنهادي به EDC دانشگاه

مديريت

*      برگزاري جلسه گروه هاي آموزشي دانشكده با رياست محترم و معاونت محترم آموزشي دانشگاه در محل دانشكده

*      برگزاري جلسه گروه هاي آموزشي دانشكده با معاونت محترم آموزشي دانشگاه و قائم مقام محترم ايشان در محل دانشكده

*      برگزاري جلسه EDO دانشكده با حضور مدير محترم EDC دانشگاه

*      حضور مسئولين دانشكده در جلسات معاونت آموزشي دانشگاه (20 مورد)

*      به روز رساني وب سايت EDO دانشكده بر اساس فرمت پيشنهادي

ساير فعاليت ها

*      اخذ نظرات در خصوص چك ليست رتبه بندي دانشكده ها و ارسال به EDC دانشگاه

*      همكاري EDO دانشكده با دانشگاه در طرح راد

 

 
1395/09/15
Powered by DorsaPortal