دانشکده پرستاری و مامائی
۱۴۰۰ شنبه ۲۹ خرداد
br ENGLISH
سال 1394

 
 

گزارش عملکرد EDO

دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه

 

طرح دوره و طرح درس

*      ارسال راهنما و فرم های طرح دوره و طرح درس به اساتید

*      جمع آوری نظرات اعضای هیئت علمی در خصوص چک لیست ارزیابی طرح دوره و طرح درس و ارسال نظرات به EDC دانشگاه

*      تعداد کل دروس ارائه شده: 146 (نیمسال اول) - 130 (نیمسال دوم)

*      تعداد کل دروس ارائه شده توسط اساتید دانشکده: 106 - 87

*      تعداد طرح دوره ارائه شده: 16 - 24

*      تعداد طرح درس ارائه شده: 418 - 526

*      تشکیل کمیته ارزیابی طرح دوره و طرح درس در دانشکده

*      صدور ابلاغ برای نمایندگان گروه های داخلی جراحی، مدیریت، اطفال، بهداشت جامعه، اصول و فنون و روان به عنوان عضو کمیته به پیشنهاد EDO و توسط معاون آموزشی دانشکده

*      برگزاری 13 جلسه ارزیابی طرح دوره و طرح درس در نیمسال اول

*      تعداد طرح دوره بررسی شده در کمیته: 16

*      تعداد طرح درس ارزیابی شده در کمیته: 418

*      ارائه بازخورد طرح دوره و طرح درس ارزیابی شده به اساتید

*      ارسال رونوشت بازخورد طرح دوره و طرح درس به EDC دانشگاه

جشنواره شهید مطهری

*      تشکیل کمیته جشنواره شهید مطهری، پژوهش در آموزش و دانش پژوهی

*      صدور ابلاغ برای اعضای کمیته

*      اطلاع رسانی به اعضای هیئت علمی و کارشناسان آموزشی در خصوص جشنواره آموزشی شهید مطهری و پیگیری ارسال فرآیندهای دانشکده به EDCدانشگاه

*      ارسال فرآیندهای گروه های آموزشی (3 مورد) به EDC به شرح ذیل:

*      آموزش اخلاق حرفه ای با نمایش سناریوهای آموزشی دانشجویی محبوبه یعقوبیان

*      ارتقای آگاهی دانشجویان پرستاری در اقدامات احیای نوزادان از طریق آموزش کارگاهی احیا به شیوه گام به گام سیما کاهنی، دکتر زهره شاه حسینی

*      بررسی نظرات اعضای هیئت علمی گروه اطفال دانشگاه های علوم پزشکی پیرامون بازنگری درس پرستاری کودکان 2 سیما کاهنی

پژوهش در آموزش

*      نظرسنجی در خصوص الویت های پژوهش در آموزش از اعضای هیئت علمی دانشکده از طریق مکاتبه و ارسال نقطه نظرات به EDC دانشگاه

*      اطلاع رسانی به اعضای هیئت علمی و دانشجویان در خصوص انتخاب پژوهشگر برتر در زمینه پژوهش در آموزش

*      ارائه طرح های پژوهش در آموزش انجام شده توسط اساتید دانشکده به EDC دانشگاه به شرح ذیل:  

*      ارتباط هوش هیجانی با روش های مقابله مذهبی و سلامت عمومی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 93 معصومه باقری نسامی- دانشجو امیر حسین گودرزیان

*      ارزیابی اخلاق حرفه ای کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در محیط بالینی از دیدگاه اساتید در سال 1393دکتر افشین قلی پور، معصومه باقری نسامی، ابوالفضل فیروزیان، محسن اعرابی، شقایق گلشن آرا

*      بررسی نظرات اعضای هیأت علمی گروه اطفال دانشگاه های علوم پزشکی کشور در مورد سر فصل درس تئوری پرستاری کودکان 2 رشته کارشناسی پرستاری سیما کاهنی- دکتر زهره شاه حسینی

*      آموزش اخلاق حرفه ای با استفاده از کلیپ های نمایشی دانشجویی محبوبه یعقوبیان

*      ارتقاء آگاهی پرستاران در اقدامات احیاء نوزادان از طریق آموزش کارگاهی احیاء به شیوه گام به گام سیما کاهنی، دکتر زهره شاه حسینی

*      بررسی تاثیر آموزش بر میزان آگاهی و عملکرد خود گزارش دهی پرستاران در زمینه رعایت منشور حقوق بیمار دکتر زهره شاه حسینی

*      عوامل تسهیل کننده و بازدارنده شرکت پرستاران و ماماها در برنامه های آموزش مداوم دکتر زهره شاه حسینی

*      بررسی تاثیر دو شیوه آموزشی سخنرانی و تلفیقی بر یادگیری و رضایت دانشجویان در واحد درسی اصول مدیریت محبوبه یعقوبیان

*      اجرا و استفاده از نتایج طرح های پژوهش در آموزش دانشکده در برنامه های آموزشی دانشجویان جهت ارتقای کیفیت آموزش

*      کسب عنوان پژوهشگر برتر در زمینه پژوهش در آموزش در بین اساتید دانشگاه توسط خانم دکتر معصومه باقری عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه ساری

دانش پژوهی

*      ارسال آیین نامه و فرم های دانش پژوهی به اعضای هیئت علمی دانشکده طی نامه

*      تشکیل جلسات مشاوره در خصوص فرم ها و آیین نامه های دانش پژوهی به اساتید

*       تشکیل جلسات دانش پژوهی و بررسی پرونده ارتقای 3 نفر از اساتید دانشکده و ارسال فرم های تکمیل شده به EDC دانشگاه

استعداد درخشان

*      تشکیل جلسه با دانشجویان استعداد درخشان جهت آشنایی دانشجویان با آیین نامه های مربوطه

*      راهنمایی و مشاوره موردی به دانشجویان استعداد درخشان در خصوص نحوه برخورداری از تسهیلات آموزشی

*      تعداد دانشجویان استفاده کننده از تسهیلات استعداد درخشان برای مقاطع بالاتر:

3 نفر سال 93

*      دانشجوی استعداد درخشان در مقطع کارشناسی رشته مامایی- کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی- دانشگاه علوم پزشکی مازندران مریم معصومی

*      دانشجوی استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد پرستاری ویژه- دکتری سلامت در بلایا و فوریت ها- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران سید حسین حسینی

*      دانشجوی استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد پرستاری ویژه- دکتری پرستاری- دانشگاه علوم پزشکی گلستان فرشته عراقیان

3 نفر سال 94

*      دانشجوی استعداد درخشان در مقطع کارشناسی رشته مامایی- کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی- دانشگاه علوم پزشکی مازندران زهرا وفایی نژاد

*      دانشجوی استعداد درخشان در مقطع کارشناسی رشته پرستاری کارشناسی ارشد پرستاری ویژه- دانشگاه علوم پزشکی مازندران محمدرضا ذاکری

*      دانشجوی استعداد درخشان در مقطع کارشناسی رشته پرستاری کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی- دانشگاه علوم پزشکی ایران سعیده حاجتی

*      کسب رتبه اول کشوری در آزمون کارشناسی ارشد رشته مشاوره در مامایی توسط خانم مرضیه عزیزی دانشجوی کارشناسی رشته مامایی دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه ساری سال 93

*      کسب رتبه چهارم کشوری در آزمون کارشناسی ارشد رشته مشاوره در مامایی توسط خانم مریم زارعی دانشجوی کارشناسی رشته مامایی دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه ساری سال 94

المپیاد دانشجویی

*      اطلاع رسانی گسترده به دانشجویان در خصوص هفتمین المپیاد دانشجویی

*      تشکیل کمیته المپیاد دانشجویی

*      برگزاری جلسات با حضور مسئولین دانشکده، مدیر و کارشناس EDO و نفرات برتر المپیاد های گذشته (3 جلسه)

*      برگزاری کلاس های المپیاد درون دانشکده ای با همکاری دو نفر از اساتید دانشکده (4 جلسه)

کمیته مشورتی

*      تشکیل کمیته مشورتی دانشجویی با عضویت دانشجویان علاقه مند

*      برگزاری جلسات با اعضای کمیته و ارسال صورتجلسات به EDC دانشگاه

استاندارد سازی آزمون ها

*      تشکیل کمیته ارزیابی آزمون ها

*      صدور ابلاغ برای اساتید پیشنهادی  EDOاز گروه های داخلی جراحی، مدیریت، اطفال، بهداشت جامعه، اصول و فنون و روان توسط معاون آموزشی دانشکده

*      جمع آوری نظرات اعضای هیئت علمی در خصوص چک لیست ارزیابی سوالات و ارسال نظرات به EDC دانشگاه

*      تعداد آزمون های برگزار شده در دانشکده: 121 (نیمسال اول) – 108(نیمسال دوم)

*      تعداد سوالات چهارگزینه ای: 1340 - 2248

*      تعداد سوالات چهارگزینه ای شناسنامه دار ارائه شده به دانشکده: 751 - 948

*      تعداد جلسات کمیته استاندارد سازی آزمون ها در سطح دانشکده: 28

*      تعداد گروه های برگزار کننده جلسه ارزیابی آزمون ها: 6

*      تعداد جلسات کمیته استاندارد سازی آزمون ها به تفکیک گروه

*      داخلی جراحی: 13

*      روان: 5

*      اصول و فنون و مدیریت: 2

*      اطفال: 1

*      مامایی: 7

*      تعداد سوالات چهارگزینه ای بررسی شده توسط کمیته ارزیابی آزمون ها: 751

*      تعداد سوالات چهارگزینه ای بررسی شده و بازخورد داده شده به گروه ها: 751

*      تعداد اعضای هیئت علمی که سوالات را در اختیار دانشکده قرار دادند: 19

*      بازخورد سوالات ارزیابی شده به اساتید

*      ارسال رونوشت بازخورد سوالات به EDC دانشگاه

ارزیابی درونی

*      برگزاری 2 جلسه ارزیابی درونی با حضور کارشناسان EDC دانشگاه و مدیر و کارشناس EDO دانشکده

*      تشکیل کمیته راهبردی ارزیابی درونی در دانشکده

*      صدور ابلاغ به عنوان عضو کمیته راهبردی ارزیابی درونی برای مدیران گروه های آموزشی دانشکده توسط معاون آموزشی دانشکده

*      برگزاری 4 جلسه توجیهی با مدیران گروه های آموزشی با حضور مدیر و کارشناس EDO دانشکده

*      تعداد گروه های دارای کمیته ارزیابی درونی: 6

*      تعداد گروه هایی که ارزیابی درونی را انجام داده اند: 6

*      تعداد گروه هایی که ارزیابی درونی آنها توسط ارزیاب دانشکده (EDO) مورد بررسی قرار گرفته است: 6

*      تعداد گروه هایی که ارزیابی درونی را در سطح گروه به منظور مرتفع کردن نقاط ضعف گروه تشکیل داده اند: 1 (اطفال)

اعتبار بخشی

*      تشکیل کمیته فرعی اعتبار بخشی

*      صدور ابلاغ برای اعضای کمیته

*      نظر سنجی از اعضای هیئت علمی در خصوص گویه های اعتباربخشی و ارسال پیشنهادات به EDC دانشگاه 

ارزشیابی اساتید

*      نظرسنجی از اعضای هیئت علمی در خصوص فرم های ارزشیابی از استاد و ارسال نظرات به EDC دانشگاه

*      تعداد گروه های آموزشی که بازخورد رتبه بندی ارزشیابی دانشجو از استاد را در دروس نظری، عملی، کارآموزی و کارورزی دریافت نموده اند: 6

*      تعداد گروه های آموزشی که بازخورد رتبه بندی ارزشیابی دانشجو از استاد را در دروس نظری، عملی، کارآموزی و کارورزی (رسمی- حق التدریس) دریافت نموده اند: 6

*      تقدیر از 3 نفر برتر در ارزشیابی دانشجو از استاد در بین اعضای هیئت علمی دانشکده

*      تقدیر از 3 نفر برتر در ارزشیابی دانشجو از استاد در بین اساتید رسمی دانشکده

*      تقدیر از 3 نفر برتر در ارزشیابی دانشجو از استاد در بین اساتید حق التدریس دانشکده

*      تقدیر از افراد با میانگین نمره بالای 4.25 در ارزشیابی دانشجو از استاد در دانشکده

توانمندسازی اساتید

*      برگزاری کارگاه "PBL" در دانشکده

*      برگزاری کارگاه استاندارد سازی آزمون ها در دانشکده

*      شرکت اعضای هیئت علمی و کارشناسان آموزشی دانشکده در کارگاه های توانمندسازی EDC دانشگاه

*      تعداد اعضای هیئت علمی دانشکده که در کارگاه توانمند سازی اساتید شرکت نموده اند: 16

*      برگزاری سمینار اخلاق حرفه ای و مقررات به منظور ارتقای رفتار و منش حرفه ای در دانشکده

*      انجام نیازسنجی کارگاه های توانمندسازی اساتید و ارسال نتایج به EDC دانشگاه

برنامه ریزی آموزشی

*      برگزاری 4 جلسه با مدیران گروه در خصوص بازنگری لاگ بوک های دانشکده

*      تدوین فرم یکسان برای لاگ بوک و ارسال به مدیران گروه از طرف EDO دانشکده

*      استاندارد سازی تعداد 16 لاگ بوک توسط گروه های آموزشی دانشکده بر اساس کوریکولوم

*      تعداد لاگ بوک های ممیزی شده توسط دانشکده: 16

پایش آموزش بالینی

*      تشکیل کمیته پایش آموزش بالینی و برگزاری جلسات با اعضای کمیته

*      انجام پایش آموزش بالینی، استخراج مشکلات بالینی و ارائه گزارش در جلسه EDO دانشکده

*      انعکاس مشکلات موجود به مدیران گروه های آموزشی جهت مرتفع نمودن مشکلات موجود

ژورنال کلاب

*      برگزاری 13 جلسه ژورنال کلاب گروه مامایی 

*      برگزاری 7 جلسه ژورنال کلاب گروه های پرستاری

*      بازنگری چک لیست ارزیابی ژورنال کلاب و ارسال فرم پیشنهادی به EDC دانشگاه

مدیریت

*      برگزاری جلسه گروه های آموزشی دانشکده با ریاست محترم و معاونت محترم آموزشی دانشگاه در محل دانشکده

*      برگزاری جلسه گروه های آموزشی دانشکده با معاونت محترم آموزشی دانشگاه و قائم مقام محترم ایشان در محل دانشکده

*      برگزاری جلسه EDO دانشکده با حضور مدیر محترم EDC دانشگاه

*      حضور مسئولین دانشکده در جلسات معاونت آموزشی دانشگاه (20 مورد)

*      به روز رسانی وب سایت EDO دانشکده بر اساس فرمت پیشنهادی

سایر فعالیت ها

*      اخذ نظرات در خصوص چک لیست رتبه بندی دانشکده ها و ارسال به EDC دانشگاه

*      همکاری EDO دانشکده با دانشگاه در طرح راد

 

 
1399/10/30
Powered by DorsaPortal