دانشکده پرستاری و مامائی
۱۴۰۰ شنبه ۲۹ خرداد
br ENGLISH
همايش هاي برگزار شده
 

 

دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه ساری

عناوین همایش های برگزار شده/ معاونت پژوهشی1396-1379

 

عنوان همایش

دبیر علمی

دبیر اجرایی

تاریخ برگزاری

1

اصول پیشگیری در پرستاری و مامایی

دکتر هدایت جعفری

دکتر زهره شاه حسینی

17 خرداد 1379

2

اولین همایش سراسری راهکارهای ارتقای سلامت  و چالش ها

 

دکتر صغری خانی

ماه منیر دانش

احترام السادات ایلالی

27 الی 29 آذر ماه 1386

3

دومین همایش سراسری راهکارهای ارتقای سلامت و چالش ها - کتابچه

دکتر معصومه باقری نسامی

دکتر محمد علی حیدری گرجی

11 الی 12 آبان ماه 1390

4

سومین همایش سراسری راهکارهای ارتقای سلامت و چالش ها (با محوریت سالمندی) - کتابچه

دکتر زینب

حمزه گردشی

دکتر محمد رضا

حق شناس

15 الی 17 آذر ماه 1391

5

چهارمین همایش سراسری راهکارهای ارتقای سلامت و چالش ها (با محوریت فشارخون)-  کتابچه

دکتر زهره

شاه حسینی

دکتر محمد رضا

حق شناس

10 الی 12 مهر ماه 1392

6

پنجمین همایش سراسری راهکارهای ارتقای سلامت و چالش ها (با محوریت خود مراقبتی)-  کتابچه

دکتر محمد علی حیدری گرجی

دکتر روانبخش اسمعیلی

30 مهر الی 2آبان 1393

 7

ششمین همایش سراسری راهکارهای ارتقای سلامت (با محوریت مراقبت مبتنی بر جامعه )-  کتابچه

 

دکتر علی حسام زاده

دکتر روانبخش اسمعیلی

4 الی 5 آذر 1395

8

هفتمین همایش سراسری راهکارهای ارتقای سلامت چالش ها (با محوریت افسردگی)-  کتابچه

دکتر حمیده عظیمی لولتی

دکتر روانبخش اسمعیلی

 

2 الی 3 آذر 1396
 
 9
 
 
هشتمین همایش سراسری راهکارهای ارتقای سلامت چالش ها (با محوریت سرطان)-  کتابچه
 
 دکتر هدایت جعفری- دکتر احسان زابلی
 
 دکتراکبر هدایتی زاده عمران
 
 30 آبان الی 1 آذر 1398

 

 
 
 
 
 
 
 
 
1399/03/17
Powered by DorsaPortal